Charakterystyka dziejów szkoły

Szkoła Podstawowa w Łopiennie jest szkołą publiczną prowadzoną przez Gminę Mieleszyn. Ma bardzo bogatą historię. W obecnym budynku mieści się od ponad stu lat. Niestety żadne teksty źródłowe nie podają daty powstania budynku szkolnego, gdyż Niemcy w czasie wojny zniszczyli całą dokumentację. 

Przed wojną Łopienno liczyło około 1400 mieszkańców, w tym 200 Niemców. Byli oni właścicielami gospodarstw rolnych na obrzeżach wsi. Stosunki między Polakami a Niemcami zaczęły się psuć w miarę zaostrzania się konfliktów międzynarodowych. Pomiędzy dziećmi dochodziło do bójek. 

Niemcy wkroczyli do Łopienna już 8 września. Wtedy w budynku szkolnym przebywały uciekające przed Niemcami kobiety z dziećmi. Szybko je stamtąd usunięto. W październiku 1939r. zakwaterowano tam wojsko niemieckie, które wyrządziło duże szkody. Żołnierze rozbijali ławki i szafy szkolne, używając ich na półki, prycze i na opał. Drewno rąbali na podłogach w klasach i na korytarzach. Popalono też wszystkie książki, dokumenty i pomoce naukowe. Wojsko przebywało tam do marca 1940 r. Na początku lipca urządzono w szkole obóz jeńców angielskich, którzy pracowali przy budowie mostu pomiędzy dwoma jeziorami na obrzeżach Łopienna. Szkołę ogrodzono wysokim płotem z drutu kolczastego. Jeńcy ci przebywali w szkole do końca listopada. Zdewastowany budynek stał pusty do września 1941r. Wtedy prowizorycznie przygotowano jedną klasę i urządzono tam szkołę dla dzieci polskich, ale prowadzoną przez niemiecką nauczycielkę. W kwietniu 1943 r. przeniesiono szkołę polską do salki parafialnej obok kościoła, a budynek szkoły poddano remontowi i założono tu niemiecką szkołę rolniczą z internatem. Zaraz po wypędzeniu okupanta z ziem polskim przystąpiono do odbudowy szkolnictwa. Już 17 marca 1945r. szkoła przyjęła pierwszych polskich uczniów. Było ich 200, a tylko 4 wykwalifikowanych nauczycieli. 

Młodzież w wieku od 15 do 18 lat z powodu wojny nie miała możliwości ukończenia szkoły podstawowej. Myśląc o niej, zorganizowano kurs oświaty dla dorosłych. Zgłosiło się 57 chętnych. Lekcje odbywały się w godzinach popołudniowych.

Świadczy to o tym, że dbano o edukacje młodych, a szkoła była tą instytucją, która zapewniała im podstawowe wykształcenie umożliwiające start w dorosłe życie.

Baza szkolna

Szkoła znajduje się przy bocznej ulicy, nieopodal centrum wsi. Jest to budynek dwupiętrowy. Wokół rosną liczne drzewa i krzewy, panuje spokój i cisza. Jest miejsce na ogródki szkolne – kwiatowe i na trawniki, z których korzystają dzieci. Po drugiej stronie ulicy jest parking dla samochodów nauczycieli i gości, oraz nowoczesny plac zabaw. Wszyscy włączają się w utrzymanie porządku wokół szkoły. 

Obecnie dzieci uczą się w siedmiu izbach lekcyjnych, w tym jedna jest salą komputerową, wyposażoną w 10 stanowisk komputerowych. Każdy zespół ma swoją salę, dzieci z oddziału przedszkolnego korzystają z dodatkowego pomieszczenia przeznaczonego na „bawialnię” i osobnej łazienki. Jedna z dużych sal pełni funkcję sali gimnastycznej – bogato wyposażonej. W szkole znajduje się stołówka, w której wydawane są obiady refundowane ze środków GOPS w Mieleszynie. Dobrze zorganizowana i wyposażona biblioteka publiczna umożliwia uczniom korzystanie na miejscu z różnych słowników, encyklopedii i czasopism oraz Internetu. 

Teren wokół szkoły jest rozległy. Przerwy uczniowie spędzają na dużym ogrodzonym podwórku szkolnym, wokół którego rosną wiekowe lipy. Nieopodal są dwa boiska – jedno asfaltowe do koszykówki, drugie trawiaste do gry w piłkę nożną. Przez cały dzień można tam spotkać dzieci i młodzież uprawiającą sport. Przychodzą również dorośli. Niekiedy zostawiają po sobie śmietnik, ale jest to jedyne miejsce w Łopiennie, gdzie spotykają się miłośnicy gier sportowych. 

Baza szkolna jest wystarczająca dla naszego środowiska. Wyposażenie klas lekcyjnych zaspokaja codzienne potrzeby. Sale są jasne i czyste, sukcesywnie, na miarę możliwości odnawiane. Ozdobą klas są kwiaty i kolorowe gazetki. Uczymy nasze dzieci dbać o miejsce, w którym się uczą. Nie jest to szkoła nowoczesna, ale ci, którzy ją odwiedzają twierdzą, że wyczuwa się w niej specyficzny klimat.

Uczniowie

W naszej szkole nie ma tłoku - klasy są małoliczne. Starsze dzieci szanują młodsze i panuje tu iście rodzinna atmosfera. Organizujemy wspólne imprezy ogólnoszkolne tj. pożegnanie lata, Święto Edukacji Narodowej, Mikołajki, Walentynki, powitanie wiosny, Dzień Dziecka, aby nauczyć szacunku starszych do młodszych i odwrotnie. Każdy uczeń jest traktowany indywidualnie. Dostrzega się i szanuje osobowość dziecka. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania biorąc udział w różnych kołach zainteresowań i zajęciach dodatkowych. Proponujemy dzieciom różnorodne formy zajęć, aby każde z nich mogło znaleźć dla siebie coś odpowiedniego. Dzięki temu poszerzają swoje umiejętności pozaprzedmiotowe, takie jak: planowanie, organizowanie i ocenianie własnych osiągnięć, twórcze rozwiązywanie problemów, skuteczne komunikowanie się, współpracę w grupie. Na zajęciach tych stosujemy metody aktywizujące: dramy, gry i zabawy, dyskusje, metodę projektów, inscenizacje, burzę mózgów. Dzieci bardzo lubią te zajęcia i chętnie w nich uczestniczą. Nabywają umiejętności pożytecznego, aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego.