Statut

Szkoły Podstawowej

w Łopiennie

 

(z oddziałem przedszkolnym)

stan prawny na dzień 1 września 2017 r.

 

Tekst ujednolicony – 21 listopada 2017 rokuSpis treści:

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne ................................................ s. 3

Rozdział 2. Cele i zadania Szkoły ……………….……………….s. 4

Rozdział 3. Organy Szkoły  …………………………..…………..s. 9

Rozdział 4. Organizacja Szkoły ……………………….………   s. 16

Rozdział 4a. Organizacja oddziałów przedszkolnych …..……….s. 19

Rozdział 5. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły ……….……..s. 28

Rozdział 6. Uczniowie Szkoły …………………………….……..s. 32

Rozdział 7. Zasady, warunki i sposób oceniania uczniów ….........s. 36

Rozdział 8. Prawa i obowiązki rodziców ……………...................s. 47

Rozdział 9. Postanowienia końcowe ……………………………..s. 48
Rozdział 1

Postanowienia ogólne
§ 1

 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Łopiennie;

 2. ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 i 949),

 3. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej w Łopiennie;

 4. Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim, Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Szkole;

 5. uczniach– należy przez to rozumieć uczniów Szkoły;

 6. rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów  uczniów Szkoły;

 7. wychowawcy klasy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece powierzono jeden z oddziałów w Szkole;

 8. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Mieleszyn;

 9. organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;

 10. ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2016r. poz.1943 z późn. zm.).

§ 2

 1. Szkoła Podstawowa w Łopiennie jest szkołą publiczną.

 2. Siedziba szkoły znajduje się w Łopiennie, w budynku o numerze 117.

 3. Szkoła jest jednostką budżetową Gminy Mieleszyn.

 4. Szczegółowe zasady gospodarki  finansowej Szkoły regulują odrębne przepisy.

 5. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Mieleszyn.

 6. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.

 7. Ustalona nazwa Szkoła Podstawowa w Łopiennie używana jest w pełnym brzmieniu na pieczęciach                   i stemplach. Szkoła posiada pieczęć urzędową okrągłą dużą i małą, stempel prostokątny z adresem,                NIP – em i regonem Szkoły.

 8. Szkoła używa pieczęci podłużnej o treści:

Szkoła Podstawowa w Łopiennie

Łopienno 117, 62-213 Łopienno

NIP 784-21-36-376, REGON 001227160

 1. Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat.

 2. W szkole prowadzone są oddziały przedszkolne.

 3. W ostatniej klasie przeprowadza się egzamin ósmoklasisty.

 4. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie doszkoły ponadpodstawowej.

 

Rozdział 2

Cele i zadania Szkoły

§ 3

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające szkolny plan nauczania, szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczo-profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska.

 1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

  1. szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,

  2. program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, który opisuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i o charakterze profilaktycznym.

 2. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Treści wychowawczo-profilaktyczne realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcąoraz podczas zajęć pozalekcyjnych.

 3. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych:

  1. pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej,

  2. drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej.

§ 4

 1. Celem Szkoły jest w szczególności:

 1. zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, moralno-emocjonalnego                           i fizycznego;

 2. wspomaganie rodziny w wychowaniu ucznia i przygotowaniu go do:

 1. życia indywidualnego;

 2. życia w środowisku,

 3. życia w społeczeństwie;

 4. uczestnictwa w kulturze;

 1. troska o zdrowie i bezpieczeństwo ucznia poprzez promowanie zdrowego trybu życia;

 2. zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania uczniom w Szkole;

 3. sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości Szkoły poprzez:

 1. umożliwianie spożywania posiłków;          

 2. prowadzenie zajęć specjalistycznych, w tym logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

 3. prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

 1. kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, niedostosowanej społecznie i zagrożonej niedostosowaniem społecznym;

 2. kompensowanie istniejących braków środowiskowych;

 3. ochrona poszanowania godności osobistej uczniów oraz życzliwe i podmiotowe ich traktowanie poprzez indywidualne podejście do potrzeb i możliwości psychofizycznych;

 4. ochrona przed przemocą poprzez rozpoznawanie źródła zagrożenia i likwidowanie go we współpracy z rodzicami, specjalistami i organizacjami wspomagającymi.

§ 5

       1. Zadaniem Szkoły jest w szczególności:

 1. organizowanie oddziałów, do których uczęszczają dzieci o zbliżonym wieku,

 2. umożliwienie realizacji programu nauczania dostosowanego do indywidualnych możliwości ucznia;

 3. organizowanie i prowadzenie kół zainteresowań oraz kół przedmiotowych;

 4. otaczanie szczególną opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji losowej przy współpracy              z  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mieleszynie;

 5. zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rewalidacyjnej i logopedycznej w celu jak najlepszego usprawnienia zaburzonych funkcji i zmniejszenia skutków niepełnosprawności ucznia;

 6. zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju ucznia w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku;

 7. prowadzenie pracy dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej Szkoły w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego;

 8. rozwijanie u dzieci poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata;

 9. kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej oraz przynależności do społeczności międzynarodowej.

§ 6

 1. Szkoła upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska poprzez:

 1. poznanie warunków środowiskowych Gminy Mieleszyn;

 2. prowadzenie szerokiej profilaktyki poprzez propagowanie zdrowego stylu życia;

 3. propagowanie działań o charakterze  rekreacyjno-sportowym na obszarze Gminy Mieleszyn;

 4. promocję zdrowia i higieny, doraźną pomoc w nagłych wypadkach, okresowe badania i kontrole               we współpracy z placówkami służby zdrowia.

§ 7

 1. Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań Szkoły, stosownie                  do warunków Szkoły i wieku ucznia poprzez:

 1. zapewnienie odpowiednich warunków kształcenia;

 2. systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów;

 3. realizowanie Programu wychowawczo - profilaktycznego;

 4. współpracę z rodzicami uczniów.

 1. W celu wsparcia realizacji zadań wychowawczych Szkoła zatrudnia logopedę oraz  ściśle współpracuje         z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Kłecku..

§ 8

 1. Szkoła zapewnia opiekę oraz dba o warunki sprzyjające prawidłowemu rozwojowi psychofizycznemu uczniów.

 2. Rozpoznaje możliwości i potrzeby rozwojowe uczniów w celu dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do ich możliwości psychofizycznych.

 3. Organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kłecku, a także  współpracuje z innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo                               i pomoc uczniom i ich rodzicom.

 4. Szkoła współdziała z poradnią, o której mowa w ust.3, oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej              w Mieleszynie oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom                i rodzicom poprzez systematyczny kontakt z przedstawicielami poszczególnych placówek w celu uzyskania pomocy diagnostyczno-terapeutycznej oraz socjalnej.

§ 9

 1. Szkoła umożliwia rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów w wybranych dziedzinach poprzez:

 1. organizowanie zajęć pozalekcyjnych;

 2. organizowanie konkursów przedmiotowych i artystycznych oraz zawodów sportowych;

 3. udział uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, konkursach artystycznych  i zawodach sportowych.

 1. Szkoła stwarza warunki do rozwoju i aktywności, w tym kreatywności uczniów poprzez inspirowanie nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrażania nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych.

 2. Organizuje, uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, naukę religii zgodnie
  z odrębnymi przepisami w tym zakresie.

§ 10

 1. Szkoła rozwija kulturę i sprawność fizyczną, kształtuje nawyki aktywnego wypoczynku.

 2. Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki przebywania uczniów na terenie Szkoły i zajęć poza jej terenem:

 1. opiekę nad uczniami przebywającymi w Szkole podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych sprawuje nauczyciel prowadzący te zajęcia;

 2. opiekę nad uczniami  podczas przerw międzylekcyjnych sprawuje nauczyciel pełniący dyżur, zachowując na terenie mu podległym warunki bezpiecznego wypoczynku;

 3. opiekę nad uczniami podczas organizowanych przez Szkołę różnorodnych form krajoznawstwa                         i turystyki sprawuje kierownik wycieczki oraz przydzieleni opiekunowie, zgodnie z odrębnymi przepisami;

 1. Szczególną troską o zachowanie  bezpieczeństwa i higieny pracy objęte są zajęcia wychowania fizycznego, rekreacyjno-sportowe, zawody i rozgrywki sportowe, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 11

 1. Szkoła współpracuje z rodzicami uczniów w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

 2. Zapewnia rodzicom udział w życiu Szkoły, poprzez możliwość przedstawiania wniosków i uwag na zebraniach rodziców oraz poprzez udział swoich przedstawicieli w radach klasowych oraz w organach Rady Rodziców.

 

§ 12

 1. Szkoła organizuje opiekę zdrowotną w zakresie:

 1. udzielania doraźnej pomocy medycznej;

 2. dbałości o higienę i estetyczny wygląd uczniów;

 3. propagowania oświaty zdrowotnej.

§ 13

 1. Uczniom znajdującym się w trudnych warunkach rodzinnych lub losowych Szkoła udziela pomocy materialnej we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mieleszynie.

 2. O udzielenie pomocy, o której mowa w ust.1, z wnioskiem do Dyrektora Szkoły występuje rodzic dziecka lub jego wychowawca.

§ 14

 1. Szkoła organizuje i udziela dzieciom i ich rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:

 1. diagnozowanie środowiska uczniów;

 2. rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb uczniów i umożliwianie ich zaspokajania;

 3. rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowywaniu i terapii ucznia;

 4. prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, rodziców i nauczycieli;

 5. umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

 6. podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

§ 15

Zadania Szkoły, o których mowa w § 14 realizowane są we współpracy z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi, nauczycielami i innymi pracownikami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dziecka.

§ 16

 1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc  i wsparcie szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz materialnej.

 2. Pomoc psychologiczną i pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor szkoły.

 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana uczniowi poprzez jego udział  w zajęciach rozwijających uzdolnienia lub zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych oraz innych zajęciach organizowanych przez nauczycieli i specjalistów.

 4. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej planuje i koordynuje wychowawca klasy.

 5. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej obligatoryjnie objęci są pomocą psychologiczno – pedagogiczną, planowaną i koordynowaną przez wychowawcę klasy.

 6. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, a także okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w których te formy będą udzielane, jest zadaniem zespołu powoływanego corocznie przez dyrektora szkoły.

 7. Zespół składa się z nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem.

 8. Dyrektor wyznacza osobę koordynującą prace zespołu.

§ 17

       1. Do realizacji celów statutowych Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:

 1. pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;

 2. pracowni komputerowej;

 3. biblioteki;

 4. małej sali sportowej;

 5. boisk oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych.
Rozdział 3

Organy Szkoły i ich kompetencje

§ 18

 1. Zadania i kompetencje organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny,             w tym w szczególności zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru nad działalnością Szkoły w sprawach administracyjnych i finansowych, określają odrębne przepisy.

 2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą ingerować w działalność Szkoły wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie.

§ 19

 1. Organami Szkoły są:

 1. Dyrektor Szkoły;

 2. Rada Pedagogiczna;

 3. Samorząd Uczniowski;

 4. Rada Rodziców.

 1. Organy Szkoły współpracują ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania, opieki oraz  rozwiązywaniu wszystkich istotnych problemów Szkoły.

 2. Każdy z organów Szkoły  ma możliwość:

 1. swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji;

 2. rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz Szkoły;

 3. uzyskiwania aktualnych informacji o planowanych i podejmowanych działaniach lub decyzjach innego organu.

§ 20

 1. Stanowisko Dyrektora Szkoły  powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Szkołę.

 2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, regulują odrębne przepisy.

§ 21

 1. Dyrektor Szkoły jest przedstawicielem Szkoły na zewnątrz.

 2. Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Szkoły.

 3. Dyrektor Szkoły w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły.

§ 22

 1. Do właściwości rzeczowej Dyrektora Szkoły, określającej zakres jego działalności, należy
  w szczególności:

 1. w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością Szkoły:

 1. przedkładanie Radzie Pedagogicznej wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

 2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

 3. realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach;

 4. organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka;

 5. odpowiedzialność za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

 1. w zakresie spraw organizacyjnych:

 1. przygotowywanie projektów planów pracy Szkoły;

 2. opracowanie arkusza organizacji Szkoły;

 3. ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć;

 1. w zakresie spraw finansowych:

 1. opracowanie projektu  planu finansowego Szkoły;

 2. przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej;

 3. realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół;

 1. w zakresie spraw administracyjno – gospodarczych oraz biurowych:

 1. sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno – gospodarczą Szkoły;

 2. organizowanie wyposażenia Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny;

 3. organizowanie i nadzorowanie kancelarii Szkoły;

 4. nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych;

 5. organizowanie przeglądu technicznego obiektów Szkoły oraz prac  konserwacyjno- remontowych;

 6.  organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku Szkoły;

 1. w zakresie spraw porządkowych oraz bhp :

 1. zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;

 2. egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w Szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę Szkoły;

§ 23

 1. Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli
  i pracowników niebędących nauczycielami.

 2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor Szkoły w szczególności:

 1. decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły;

 2. decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły;

 3. decyduje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły;

 4. określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych  pracowników Szkoły, zgodnie                          z przepisami  Kodeksu pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków;

 5. współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami, a w szczególności:

 1. zasięga opinii w sprawach organizacji pracy Szkoły;

 2. ustala:

(-) zasady i kryteria oceny wyników pracy nauczyciela dla określenia procentowego     podwyższenia stawki wynagrodzenia zasadniczego;

(-) regulaminy pracy, premiowania i nagradzania pracowników Szkoły;

(-) regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

 1. ustala plan urlopów pracowników Szkoły  niebędących nauczycielami;

     1. administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem.

§ 24

 1. Dyrektor Szkoły jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

 2. Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji określają postanowienia Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej.

§ 25

 1. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor Szkoły współpracuje z Radą Pedagogiczną oraz pozostałymi organami Szkoły.

 2. Dyrektor  Szkoły w szczególności:

 1. przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły;

 2. składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji planów pracy Szkoły;

 3. zasięga opinii organów Szkoły w sprawach określonych ustawą oraz przepisami wykonawczymi do ustawy.

§ 26

 1. Rada Pedagogiczna, jako organ Szkoły, posiada w swej właściwości uprawnienia uchwałodawcze oraz uprawnienia opiniodawcze.

 2. W zakres uprawnień uchwałodawczych Rady Pedagogicznej Szkoły wchodzą sprawy:

 1. zatwierdzanie planów pracy Szkoły;

 2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

 3. ustalanie szczegółowych kryteriów stopni szkolnych oraz ocen zachowania ucznia, trybu i zasad ich ustalania oraz  trybu odwoławczego w tym zakresie;

 4. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole;

 5. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły;

 6. podejmowanie uchwał w sprawie przeniesienia ucznia do innej szkoły;

 7. uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz dokonywanie w nim zmian;

 8. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego,  w tym sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 1. Zakres uprawnień opiniodawczych Rady Pedagogicznej obejmuje sprawy dotyczące:

 1. powierzenia stanowiska Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący Szkołę;

 2. przedłużenia powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi Szkoły;

 3. organizacji pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych                                        i pozalekcyjnych;

 4. projektu planu finansowego Szkoły;

 5. wniosków Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

 6. propozycji Dyrektora Szkoły w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych                       i opiekuńczych;

 7. podjęcia w Szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje, stosownie do przepisów ustawy.

 1. Dyrektor Szkoły może wnioskować o wydanie przez Radę Pedagogiczną opinii w innych  sprawach, niż wymienione w ust.2.

 2. Rada Pedagogiczna ponadto:

 1. występuje z wnioskami w sprawach organizacji dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza  się: zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany    w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania oraz zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

 2. deleguje swojego przedstawiciela do prac w innych organach, w tym  komisji konkursowej   wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły oraz zespołu oceniającego rozpatrującego odwołania od oceny pracy nauczyciela.

 3. uchwala  Statut Szkoły oraz dokonuje jego zmian.

 1. Tryb postępowania w sprawie wstrzymania wykonania uchwał Rady Pedagogicznej określa  ustawa.

§ 27

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Każdy uczeń jest członkiem Samorządu Uczniowskiego, a uczniowie poszczególnych klas członkami samorządów klasowych.

 2. Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o regulamin, w którym określa w szczególności wewnętrzną strukturę organów Samorządu, szczegółowe zasady wybierania przedstawicieli uczniów do organów Samorządu, tryb podejmowania uchwał.

 3. Zebrania  Samorządu Uczniowskiego są protokołowane.

 4. Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy:

 1. pobudzanie uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych;

 2. współdziałanie z Dyrektorem Szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki;

 3. współdziałanie w rozwijaniu zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystyczno –krajoznawczych, organizowaniu wypoczynku  i rozrywki;

 4. dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i Szkoły;

 5. organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym;

 6. zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar;

 7. rozwiązywanie konfliktów koleżeńskich.

 1. W ramach kompetencji stanowiącej do Samorządu Uczniowskiego należy uchwalanie regulaminu swojej działalności, o którym mowa w ust.2.

 2. Do kompetencji opiniujących Samorządu Uczniowskiego należy:

 1. możliwość przedstawiania  Dyrektorowi Szkoły i innym organom Szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów;

 2. wyrażanie opinii w sprawie:

 1. programu wychowawczo - profilaktycznego Szkoły;

 2. ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

 3. oceny pracy nauczyciela -  na wniosek Dyrektora Szkoły;

 1. wnioskowanie o nadanie imienia Szkole.

 1. Samorząd Uczniowski ma prawo wyboru nauczyciela opiekuna.

 2. Działalność  Samorządu Uczniowskiego musi być zgodna ze statutem Szkoły oraz regulaminami wewnętrznymi.

§ 28

 1. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły.

 2. W jej skład wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Wybory te przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym, a jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

 3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa wewnętrzną strukturę
  i tryb pracy Rady oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych
  i przedstawicieli rad oddziałowych do Rady Rodziców.

 4. Do kompetencji stanowiących Rady Rodziców należy uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo - profilaktycznego Szkoły oraz uchwalanie regulaminu swojej działalności.

 5. W zakres  kompetencji opiniodawczych Rady Rodziców wchodzi:

 1. delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły;

 2. możliwość występowania do Dyrektora Szkoły i innych organów Szkoły, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły;

 3. opiniowanie podjęcia działalności  w Szkole stowarzyszeń lub innych organizacji;

 4. wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;

 5. zgoda - na wniosek innych organów Szkoły - na wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie Szkoły jednolitego stroju;

 6. uzgodnienie wzoru jednolitego stroju do noszenia przez uczniów na terenie Szkoły;

 7. wnioskowanie o dokonanieoceny pracy nauczyciela;

 8. opiniowanie propozycji wskazujących formy realizacji godzin wychowania fizycznego;

 9. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;

 10. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły;

 11. wybór przedstawiciela rodziców wchodzącego w skład komisji powoływanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły;

 12. wybór przedstawiciela rodziców wchodzącego w skład zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny jego pracy;

 13. opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.

§ 29

 1. Organy Szkoły mają prawo do działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.

 2. Organy Szkoły są zobowiązane do współdziałania w zakresie planowania i realizacji statutowych celów    i zadań Szkoły.

 3. Współdziałanie organów Szkoły obywa się według następujących zasad:

 1. pozytywnej motywacji;

 2. partnerstwa;

 3. wielostronnego przepływu informacji;

 4. aktywnej i systematycznej współpracy;

 5. rozwiązywania sporów w drodze mediacji.                        

 1. Koordynatorem współdziałania organów jest Dyrektor Szkoły.

 2. Współdziałanie organów Szkoły  obejmuje w szczególności:

 1. zapewnienie możliwości wykonywania kompetencji określonych w przepisach prawa oraz w Statucie Szkoły poprzez:

 1. udzielanie pomocy organizacyjnej i obsługi administracyjnej;

 2. organizację zebrań przedstawicieli organów Szkoły;

 3. możliwość występowania z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły;

 4. rozpatrywanie wniosków i opinii na zebraniach organów;

 1. opiniowanie lub uzgadnianie podejmowanych działań w przypadkach określonych przepisami prawa, niniejszym Statutem i regulaminami poszczególnych organów;

 2. bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Szkoły o planowanych i podejmowanych działaniach lub podjętych decyzjach.

 1. Formy, sposoby i terminy komunikowania się organów Szkoły ustala Dyrektor Szkoły.

§ 30

 1. Spory między organami Szkoły rozpatrywane są na wspólnych zebraniach organów.

 2. Organy między sobą ustalają formy ich rozstrzygnięcia.

 3. Dopuszcza się możliwość powołania komisji, w której skład wchodzi mediator zaakceptowany przez strony sporu.

 4. Komisja, o której mowa w ust.3,  po zapoznaniu się z istotą sprawy ma prawo do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego według ustalonych przez siebie zasad.

 5. Rozstrzygnięcia komisji są wiążące dla stron sporu.

 6. W przypadku wyczerpania możliwości rozwiązania sporu na terenie Szkoły, każda ze stron ma prawo odwołać się do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny, w zależności od zakresu właściwości rzeczowej oraz przedmiotu sporu.
Rozdział 4
Organizacja Szkoły

§ 31

       1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania.

       2. Zajęcia edukacyjne w klasach I-go etapu edukacyjnego są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów, a w szczególnych przypadkach określonych ustawą Prawo oświatowe, nie więcej niż 27.

       3. W klasach IV–VIII dokonuje się podziału na grupy, zgodnie z odrębnymi przepisami .

       4. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 25 lub 27 uczniów, podziału na grupy dokonuje się za zgodą organu prowadzącego szkołę.

§ 32

 1. Szkoła organizuje kształcenie, wychowanie i opiekę uczniom niepełnosprawnym w oddziałach integracyjnych na obu poziomach nauczania, na warunkach określonych w odrębnych przepisach.

 2. W oddziale ogólnodostępnym umożliwia się dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym, z zaburzeniami                   i odchyleniami rozwojowymi zdobycie wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości.

 3. Szkoła zapewnia uczniom niepełnosprawnym:

  1. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

  2. warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów;

  3. zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie pomocy psychologiczno –pedagogicznej w publicznych, szkołach i placówkach;

  4. inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne                       i socjoterapeutyczne;

  5. integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi;

  6. przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

 1. Kształcenie ucznia niepełnosprawnego odbywa się w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, zawierający w szczególności:

  1. zakres i sposób wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem;

  2. zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem;

  3. formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin,                     w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;

  4. działania wspierające rodziców ucznia oraz – w zależności od potrzeb – zakres współdziałania                          z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,

  5. zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia, a także:

   1. w przypadku ucznia klasy VII i VIII zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego,

   2. zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu realizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

  1. zakres współpracy nauczycieli i specjalistów,

  2. rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia, w tym w zakresie wykorzystywania technologii wspomagających to kształcenie – w zależności od potrzeb;

  3. zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów – w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznych ocen funkcjonowania ucznia.

§ 33

       1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie:

  1. kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym,

  2. klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym.

 1. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony                                  w tygodniowym rozkładzie zajęć.

 2. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

 3. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia, z tym że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia edukacyjne należy zrealizować zgodnie                           z oddzielnymi przepisami.

 4. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania.

 5. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu wychowawcą klasy, spośród uczących w tym oddziale.

 6. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjęto zasadę, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 7. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub                     w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku szkolnego.

§ 34

       1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego.

       2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania.

       3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.

§ 35

1. Biblioteka szkolna jest pracownią, służącą między innymi do realizacji zadań edukacyjnych, rozwijaniu zainteresowań uczniów i doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela.

 2. Funkcje i zadania biblioteki szkolnej:

1) służy realizacji procesu dydaktyczno- wychowawczego szkoły,

2) rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich kulturę     czytelniczą,

3) współuczestniczy w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej,

4) przysposabia uczniów do samokształcenia, przygotowuje do korzystania z różnych źródeł informacji oraz innych bibliotek,

5) stanowi ośrodek informacji o dokumentach (materiałach dydaktycznych) gromadzonych                                     w szkole,

6) wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli.

3. Struktura zbiorów bibliotecznych obejmuje:

1) lektury obowiązkowe i uzupełniające do języka polskiego,

2) wydawnictwa informacyjne, encyklopedyczne i albumowe,

3) wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej,

4) podstawowe wydawnictwa stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno- wychowawczej nauczycieli,

5) materiały audiowizualne,

4. Zadania nauczyciela bibliotekarza w zakresie pracy pedagogicznej:

1) udostępnianie zbiorów,

2) udzielanie informacji,

3) poradnictwo w doborze lektury,  

4) przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji przy współudziale wychowawców i nauczycieli różnych przedmiotów

5) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa,

6) informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów oraz o terminie zwrotu książek przed końcem roku szkolnego.

7) informowanie wychowawców o uczniach przetrzymujących książki wypożyczone z biblioteki,

5. Zadania nauczyciela bibliotekarza w zakresie pracy organizacyjno- technicznej:

1) gromadzenie, ewidencja i opracowanie zbiorów,

2) prowadzenie warsztatu informacyjnego,

3) prace związane z planowaniem i sprawozdawczością (roczne plany pracy, sprawozdania, planowanie zakupów książek i innych materiałów bibliotecznych),

4) statystyka czytelnictwa.         

6. Finansowanie wydatków.

Biblioteka może otrzymywać dotację na swoją działalność od Rady Rodziców lub z innych źródeł np.      darowizny.

§ 36

       1. Religia i etyka jest prowadzona dla uczniów, których rodzice wyrażą takie życzenie.

       2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.

       3. Uczniom nie uczęszczającym na lekcje religii i etyki szkoła zapewnia opiekę.

§ 37

 1. Dla wszystkich uczniów klasy IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia                    w rodzinie”.

 2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy.

 3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.

 4. Uczniom, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie”, szkoła zapewnia opiekę.

 5. Zajęcia, o których mowa w ust.1, nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

§ 38

Uczeń ma prawo na wniosek rodziców do nauki języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego.

§ 39

 1. Szkoła prowadzi doradztwo zawodowe, którego celem jest:

  1. dostęp do informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców,

  2. poszerzanie edukacyjnych i zawodowych perspektyw uczniów,

  3. świadome i trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe,

  4. świadomość możliwości zmian w zaplanowanej karierze zawodowej.

§ 39a

       1. W Szkole może działać Szkolny Wolontariat.

 1. Celami głównymi Szkolnego Wolontariatu są uwrażliwienie i aktywizowanie społeczności szkolnej                w podejmowaniu działań na rzecz potrzebujących pomocy.

 2. Działania Szkolnego Wolontariatu adresowane są do potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności szkolnej, w środowisku lokalnym oraz zgłaszanych w ogólnopolskich akcjach charytatywnych (po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Szkoły).

 3. Działalność Szkolnego Wolontariatu może być wspierana przez:

  1. wychowawców oddziałów z wraz ich klasami;

  2. nauczycieli i innych pracowników Szkoły;

  3. rodziców;

  4. inne osoby i instytucje.

 4. Szczegółowe cele, zadania i zasady funkcjonowania Szkolnego Wolontariatu reguluje odrębny regulamin.

 

Rozdział 4a

Organizacja oddziałów przedszkolnych

§ 40a

 1. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny.

 2. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

 3. Przyjmowanie dzieci do oddziału przedszkolnego odbywa się w trybie i na warunkach określonych                 w odrębnych przepisach.

 4. Liczba dzieci w oddziale, o którym mowa w ust.1,  nie może być wyższa niż 25.   
                                                                            § 40b

 1. W oddziale przedszkolnym realizowane są cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

 2. W szczególności celem oddziału przedszkolnego jest:

 1. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka;

 2. wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności;

 3. umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej i religijnej;

 4. troska o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci poprzez prawidłowe żywienie, dbanie o czystość                    i higienę osobistą, promowanie zdrowego trybu życia;

 5. zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania dzieci w Szkole;

 6. sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do potrzeb i możliwości Szkoły poprzez indywidualizację oddziaływań oraz stałą współpracę z rodzicami dzieci;

 7. kompensowanie istniejących braków środowiskowych;

 8. ochrona poszanowania godności osobistej dzieci oraz życzliwe i podmiotowe ich traktowanie poprzez indywidualne podejście do potrzeb i możliwości psychofizycznych;

 9. ochrona przed przemocą poprzez rozpoznawanie źródła zagrożenia i likwidowanie go we współpracy z rodzicami, specjalistami i organizacjami wspomagającymi.

 1. W szczególności zadaniem oddziału przedszkolnego jest:

 1. umożliwienie realizacji programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych możliwości dziecka;

 2. zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rewalidacyjnej i logopedycznej w celu jak najlepszego usprawnienia zaburzonych funkcji i zmniejszenia skutków niepełnosprawności dziecka;

 3. zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku;

 4. prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej w oparciu o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego;

 5. rozwijanie wrażliwości moralnej;

 6. uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka w trosce o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu;

 7. stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności;

 8. kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie zrozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka – w otoczeniu przyrodniczym, społecznym i kulturowym;

 9. budowanie systemu wartości;

 10. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci                             o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

 11. współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną i zdrowotną.
                                                                       § 40c

 1. Cele i zadania oddziału przedszkolnego realizowane są podczas zajęć grupowych i indywidualnej pracy  z dzieckiem.

 2. W ramach zajęć grupowych prowadzone są:

 1. zajęcia tematyczne organizowane na terenie i poza Szkołą;

 2. zajęcia ogólnorozwojowe;

 3. zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej;

 4. zajęcia muzyczno-ruchowe;

 5. zajęcia relaksacyjne.

 1. Zajęcia indywidualne obejmują:

 1. usprawnienie mowy;

 2. rewalidację indywidualną z zakresu samoobsługi, uspołecznienia, usprawnienia manualnego                     i technik szkolnych;

 1. Na życzenie rodziców w oddziale przedszkolnym może być organizowana nauka religii, zgodnie                             z odrębnymi przepisami.

 2. W oddziale przedszkolnym mogą być organizowane zajęcia dodatkowe rozwijające uzdolnienia               i zainteresowania dzieci (nauka języka obcego, zajęcia umuzykalniające, zajęcia taneczne itp.)

§ 40d

 1. Oddział przedszkolny wspomaga indywidualny rozwój dziecka poprzez:

 1. rozpoznawanie potrzeb i możliwości dziecka,

 2. wczesne wykrywanie zaburzeń rozwoju oraz trudności wychowawczych i zapobieganie ich rozwojowi,

 3. pomoc rodzicom w kierowaniu do poradni specjalistycznej,

 4. wdrażanie do procesu wychowania i nauczania zaleceń i wskazań specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej,

 5. prowadzenie zajęć stymulacyjnych i kompensacyjno-wyrównawczych,

 6. organizowanie zajęć prowadzonych przez specjalistów,

 7. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci.

 1. Oddział przedszkolny wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki                  w szkole:

 1. organizuje współpracę z rodzicami,

 2. zapoznaje  rodziców z zadaniami realizowanym w oddziale przedszkolnym,

 3. zasięga opinii rodziców w sprawach dotyczących wychowania, opieki i nauczania,

 4. uzgadnia kierunki i zakres realizowanych zadań,

 5. udziela bieżących informacji o rozwoju i postępach dziecka,

 6. stwarza sytuacje sprzyjające rozwojowi samodzielności, kształtowania nawyków higienicznych                      i kultury bycia,

 7. stwarza warunki do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

 8. współpracuje ze Szkołą i nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej,

 9. umożliwia dziecku zdobywanie różnorodnych doświadczeń,

 10. stwarza sytuacje edukacyjne sprzyjające zdobywaniu umiejętności czytania i pisania, stosowania                  i tworzenia symboli i znaków.

§ 40e

 1. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom niepełnosprawnym:

 1. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne,

 2. odpowiednie warunki do wychowania i opieki, pomoce i środki dydaktyczne,

 3. realizację programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych  potrzeb                  i możliwości psychofizycznych, z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy wychowawczo-dydaktycznej,

 4. zajęcia rewalidacyjne stosownie do potrzeb dzieci,

 5. integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

§ 40f

 1. W ramach posiadanych możliwości oddział przedszkolny organizuje i udziela dzieciom i ich rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:

 1. diagnozowanie środowiska dzieci;

 2. rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokajania;

 3. rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowywaniu i terapii dziecka;

 4. prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci, rodziców i nauczycieli;

 5. umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

 6. udzielanie wsparcia dziecku uzdolnionemu;

 7. badanie dojrzałości szkolnej dziecka;

 8. podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 1. Zadania oddziału przedszkolnego, o których mowa w ust.1 realizowane są we współpracy z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi, nauczycielami                      i innymi pracownikami oraz podmiotami działającymi na rzecz dziecka i  rodziny.
                                                                            § 40g

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w oddziale przedszkolnym w formie:

 1. zajęć specjalistycznych: logopedycznych, muzyczno-ruchowych i korekcyjno - kompensacyjnych.

 2. porad, konsultacji i warsztatów dla nauczycieli i rodziców.

 1. Pomoc, o której mowa w ust.1 może być udzielona na wniosek rodziców, nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

§ 40h

 1. Oddział przedszkolny umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej                         i religijnej poprzez:

 1. przekazywanie dzieciom wartości ogólnoludzkich,

 2. wprowadzanie w świat wartości uniwersalnych,

 3. rozwijanie wrażliwości moralnej,

 4. dbanie o kulturę języka polskiego,

 5. wychowanie w duchu tolerancji i poszanowania godności człowieka,

 6. ukazywanie wzorców osobowych wybitnych postaci historii i kultury, pracowników, rodziców;

 7. rozwijanie poczucia przynależności narodowej i miłości do Ojczyzny,

 8. organizowanie nauki religii na życzenie rodziców,

 9. kształtowanie  postaw tolerancji dla odmienności kulturowej i narodowościowej,

 10. kultywowanie tradycji i obyczajów,

 11. zapoznanie z historią i symbolami narodowymi,

 12. wychowanie w duchu poszanowania symboli narodowych,

 13. przybliżanie tradycji i kultury regionu,

 14. stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających rozumieniu i przeżywaniu  wartości uniwersalnych.

 1. Umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej realizowane jest poprzez:

 1. wychowawczo-edukacyjne zajęcia grupowe,

 2. organizację imprez i uroczystości w oddziale przedszkolnym o charakterze patriotycznym,

 3. udział w uroczystościach świąt państwowych i religijnych,

 4. udział w ważnych dla środowiska lokalnego i regionu wydarzeniach.

§ 40i

       1. Podstawowe formy działalności oddziału przedszkolnego stanowią:

 1. zajęcia edukacyjne prowadzone z całą grupą,

 2. zajęcia stymulujące organizowane w małych zespołach,

 3. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z trudnościami w nauce,

 4. zajęcia dodatkowe,

 5. spontaniczna działalność dzieci,

 6. prace porządkowe i samoobsługowe,

 7. współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi), placówkami kulturalno-oświatowymi, szkołą podstawową, instytucjami działającymi na rzecz dziecka, rodziny.

§ 40j

 1. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza w oddziale prowadzona jest w oparciu o program wychowania przedszkolnego zgodny z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego.

 2. Na wniosek Dyrektora Szkoły organ prowadzący ustala co roku dzienny czas pracy oddziału oraz czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie.

 3. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym określają odrębne przepisy.

 4. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.

 5. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły w terminie określonym w odrębnych przepisach.

 6. Szczegółową organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły. Uwzględnia on zasady ochrony zdrowia i higieny pracy, oczekiwania rodziców oraz jest dostosowany do założeń programowych.

 7. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono  opiekę nad danym oddziałem, ustala dla oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 8. Rozkład dnia oddziału uwzględnia:

 1. proporcje czasowe między formami proponowanymi przez nauczyciela a swobodną działalnością dzieci;

 2. potrzebę codziennego przebywania na świeżym powietrzu w zależności od pogody;

 3. godziny posiłków.

 1. Na wniosek rodziców w oddziale  mogą być organizowane zajęcia dodatkowe.

 2. Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

§ 40k

 1. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom stałą opiekę podczas zajęć w Szkole oraz poza Szkołą.

 2. Dzieci przebywające w Szkole pozostają  pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno - wychowawcze zgodnie z programem i planem pracy.

 3. Nauczyciel zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym jak                i psychicznym, stosuje w swoich działaniach przepisy bhp, ppoż., ruchu drogowego.

 4. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel powinien skontrolować miejsca przebywania dzieci (sala zajęć, łazienka, szatnia, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.

 5. Dziecko uczestniczące w nauce religii lub zajęciach dodatkowych organizowanych w oddziale przedszkolnym pozostaje pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć.

 6. Dzieci nie uczestniczące w nauce religii lub zajęciach dodatkowych pozostają pod opieką nauczyciela oddziału.

 7. Nauczyciel opuszcza oddział po przybyciu drugiego nauczyciela oddziału, uprzednio informując go                   o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.

 8. W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników Szkoły bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

 9. Wycieczki i spacery poza teren Szkoły  powinny odbywać się przy udziale wymaganej liczby opiekunów, zgodnie z Regulaminem wycieczek i spacerów obowiązującym w Szkole .

 10. Przygotowanie i spożywanie posiłków organizowane jest zgodnie z zasadami żywienia oraz możliwościami technicznymi i lokalowymi Szkoły.

 11. Szczegółowy rozkład dnia w oddziale przedszkolnym opracowywany jest z uwzględnianiem zasad higieny psychicznej dziecka, w szczególności z zachowaniem równomiernego rozłożenia zajęć w ciągu dnia oraz ich różnorodności.

 12. W czasie pobytu w Szkole dzieci mają zapewniony odpoczynek w formie przystosowanej do wieku                 i potrzeb - ćwiczenia i zabawy relaksacyjne, uspokajające.

 13. Przebywanie dzieci  na powietrzu uzależnione jest od panujących warunków atmosferycznych.

 14. W salach zajęć powinna być zapewniona temperatura, co najmniej +15º C. W przypadku niemożności jej zapewnienia, Dyrektor Szkoły zawiesza czasowo zajęcia, po uprzednim powiadomieniu organu prowadzącego.

§ 40 l

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroby przewlekłe) podawanie dziecku leku                         w oddziale przedszkolnym odbywa się tylko na pisemny wniosek rodziców.

 2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust.1 rodzice zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego określającego nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania oraz okres leczenia.

 3. W oddziale przedszkolnym nie mogą być wykonywane żadne zabiegi lekarskie, poza udzieleniem pomocy w nagłych wypadkach.

 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (zagrożenie życia dziecka) Szkoła powiadamia rodziców                  i wzywa pogotowie ratunkowe.

 5. Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej lekarza pogotowia ratunkowego, a do czasu przybycia rodziców przebywają z nim  pracownicy Szkoły (nauczyciel lub Dyrektor).

§ 40ł

 1. Rodzice dziecka zobowiązani są do przyprowadzania  dziecka w godzinach ustalonych przez Szkołę.

 2. Dopuszcza się możliwość przyprowadzania dziecka przez inną osobę upoważnioną przez rodziców zapewniającą mu pełne bezpieczeństwo.

 3. Rodzice lub inna upoważniona przez nich osoba powinna w szatni przygotować dziecko do pobytu                       w oddziale przedszkolnym, a następnie  przekazać je dyżurującemu pracownikowi Szkoły (pomoc nauczyciela) lub nauczycielowi oddziału, do którego dziecko uczęszcza.

 4. W sytuacji, gdy dziecko zostało przyprowadzone do Szkoły po wyznaczonym czasie, rodzice lub inna upoważniona osoba jest  zobowiązana do doprowadzenia dziecka do sali zabaw i przekazania go pod opiekę nauczyciela.

 5. Pracownicy  Szkoły nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców lub inną upoważnioną osobę przed budynkiem Szkoły, w szatni, ogrodzie, łazience.

§ 40m

 1. Do  oddziału przedszkolnego przyprowadzane są dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych (silny katar, uciążliwy kaszel, ból brzucha, wymioty, podwyższona temperatura lub inne niepokojące objawy).

 2. Do oddziału przedszkolnego nie przyjmuje się  dzieci z objawami chorobowymi. Stan zdrowia dziecka przyprowadzanego do Szkoły nie może zagrażać bezpieczeństwu fizycznemu dziecka oraz innym osobom przebywającym w jego otoczeniu.

 3. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych, nauczyciel podejmuje kontakt                     z rodzicami w celu odebrania dziecka ze Szkoły.

 4. Rodzice dziecka zobowiązani są  do niezwłocznego odebrania dziecka z oddziału przedszkolnego                               w sytuacji wystąpienia u niego stanu, o którym mowa w ust.3.

 5. W przypadku braku skuteczności działań, o których mowa w ust.4, nauczyciel niezwłocznie powiadamia Dyrektora  Szkoły o zaistniałej sytuacji.

§ 40n

 1. Rodzice dziecka zobowiązani są do jego odbierania w godzinach ustalonych przez Szkołę.

 2. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez inną osobę upoważnioną przez rodziców
  zapewniającą mu pełne bezpieczeństwo.

 3. Dziecko może być odbierane ze Szkoły przez rodziców lub inną upoważnioną przez nich osobę od nauczyciela oddziału lub nauczyciela dyżurującego.

 4. W przypadku zamiaru odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko zobowiązane są do poinformowania o nim nauczyciela.

 5. Jeśli rodzice zdecydują, aby dziecko przyprowadzała i odbierała ze Szkoły inna upoważniona przez nich osoba zapewniająca mu pełne bezpieczeństwo, zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia woli w tym zakresie, zawierającego m.in. dane osoby upoważnionej.

 6. Oświadczenie, o którym mowa w ust.5, może zostać zmienione lub odwołane w każdym czasie.

 7. Osoba wskazana przez rodziców dziecka do przyprowadzania i odbioru dziecka ze Szkoły  legitymuje się pisemnym upoważnieniem do dokonywania tych czynności.

 8. W przypadkach szczególnie uzasadnionych osoba, o których mowa w ust.7, może zostać zobowiązana do potwierdzenia zgodności danych z dowodem osobistym.

 9. Nauczyciel oddziału przedszkolnego lub inny pracownik Szkoły przekazujący dziecko osobie upoważnionej, zobowiązany jest do przestrzegania zapisów zawartych w upoważnieniu.

§ 40o

 1. W oddziale przedszkolnym zatrudnia się nauczycieli na podstawie odrębnych przepisów.

 2. Nauczyciele są zatrudniani według potrzeb na podstawie zatwierdzonego na dany rok szkolny arkusza organizacyjnego.

 3. Zadaniem pracowników  Szkoły niebędących nauczycielami jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania oddziału przedszkolnego, utrzymanie sali i jego otoczenia  w ładzie i czystości. Szczegółowy zakres obowiązków  tych pracowników ustala  Dyrektor Szkoły.

 4. Do obowiązków wszystkich pracowników Szkoły  należy dbałość o bezpieczeństwo dzieci na terenie Szkoły.

§ 40p

 1. Do zadań nauczycieli związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez oddział przedszkolny należy w szczególności:

 1. sprawowanie bezpośredniej opieki nad powierzonymi dziećmi w czasie pobytu w Szkole oraz                        w trakcie zajęć poza jej terenem;

 2. systematyczne kontrolowanie miejsc, w których prowadzone są zajęcia;

 3. powiadamianie o uszkodzonych salach lub sprzętach;

 4. kontrola obecności dzieci na zajęciach;

 5. powiadomienie Dyrektora  Szkoły o wypadku dziecka;

 6. organizowanie wycieczek i spacerów zgodnie z obowiązującym w Szkole  Regulaminem wycieczek i spacerów.

 1. Nauczycieli w wykonywaniu zadań, o których mowa w ust.1, wspomagają pracownicy administracyjno-obsługowi Szkoły.

§ 40r

       1. Zakres zadań nauczycieli związanych ze współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania                    i nauczania dzieci obejmuje:

 1. uzgodnienie celów oraz sposobów współpracy nauczycieli i rodziców;

 2. rozpoznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka;

 3. zapewnienie  indywidualnej opieki każdemu wychowankowi poprzez dostosowanie metod, sposobów oddziaływań odpowiednio do jego wieku, możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiska;

 4. ustalenie w porozumieniu z rodzicami określonych  form oddziaływań wychowawczych;

 5. udzielanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

 6. zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;

 7. przekazywanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju w formie zaproponowanej przez rodzica;

 8. opracowanie harmonogramu całorocznych spotkań z rodzicami;

 9. angażowanie rodziców w działalność oddziału przedszkolnego.

§ 40s

       1. Zakres zadań nauczycieli związanych z planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialnością za jej jakość obejmuje:

 1. opracowywanie planów pracy dla oddziału z uwzględnieniem planu pracy szkoły oraz programu wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale;

 2. uczestnictwo w ewaluacji wewnętrznej podejmowanej w Szkole;

 3. wybór programu wychowania przedszkolnego;

 4. prowadzenie dokumentacji pedagogicznej oddziału oraz innej dokumentacji zleconej przez Dyrektora  Szkoły,

 5. przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w szkole;

 6. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności, zainteresowań oraz niwelowanie deficytów rozwojowych dziecka;

 7. kierowanie działalnością dziecka poprzez organizowanie środowiska wychowującego i tworzenie sytuacji edukacyjnych;

 8. stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;

 9. zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych w oddziale przedszkolnym;

 10. systematyczne doskonalenie swoich kompetencji zawodowych;

 11. dbałość  o estetykę pomieszczeń;

 12. czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja postanowień i uchwał;

 13. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym.

§ 40t

       1. Zakres zadań nauczycieli związanych z prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających  na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji obejmuje:

 1. rozpoznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci;

 2. prowadzenie bieżącej diagnostyki;

 3. wspieranie rozwoju dziecka poprzez organizowanie pracy indywidualnej z dzieckiem potrzebującym pomocy, ustalenia kierunków pracy z dzieckiem;

 4. dokumentowanie prowadzonych czynności  zgodnie ze  sposobem określonym  przez Radę Pedagogiczną (arkusze obserwacji).

§ 40u

       1. Zakres zadań nauczycieli oddziału przedszkolnego związanych ze współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc  psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną obejmuje:

 1. organizowanie spotkań dla rodziców ze specjalistami (psycholog, lekarz, pedagog);

 2. udział w omówieniu pracy z logopedą.

§ 40v

 1. Nauczyciel oddziału przedszkolnego ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej                         i metodycznej ze strony Dyrektora Szkoły, wyspecjalizowanych placówek i instytucji.

 2. Nauczyciel oddziału przedszkolnego zobowiązany jest wykonywać inne czynności zlecone przez Dyrektora Szkoły wynikające z działalności oddziału przedszkolnego.

§ 40w

 1. Oddział przedszkolny oferuje rodzicom następujące formy współdziałania:

 1. konsultacje pedagogiczne - w miarę bieżących potrzeb;

 2. zebrania grupowe organizowane co najmniej dwa razy w roku;

 3. zajęcia otwarte – raz w miesiącu;

 4. pomoc w organizacji wycieczek i sprawowania opieki nad dziećmi;

 5. pomoc w organizacji imprez przedszkolnych oraz udział w nich;

 6. zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców;

 7. warsztaty, pogadanki w zakresie zagadnień interesujących rodziców, rozwiązywania problemów wychowawczych.

 1. Rodzice mają możliwość przekazywania informacji o dziecku w godzinach pracy  oddziału przedszkolnego w sposób bezpośredni lub telefoniczny oraz podczas spotkań z nauczycielami.

 

Rozdział 5

Nauczyciele i inni  pracownicy Szkoły

§ 41

 1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami.

 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

 3. Nauczyciele i pozostali pracownicy są zatrudniani według potrzeb na podstawie zatwierdzonego   na dany rok szkolny arkusza organizacyjnego.

 4. Zadaniem pracowników niebędących nauczycielami jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły, utrzymanie obiektu Szkoły i jego otoczenia w ładzie i czystości.

 5. Wszyscy pracownicy Szkoły są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę, uwzględniając obowiązujące w tym zakresie przepisy Statutu, wewnętrznych regulaminów i przyjętych w Szkole procedur.

 6. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli i pozostałych pracowników określa Dyrektor Szkoły                      z uwzględnieniem:

 1. odpowiedzialności za życie, zdrowie, bezpieczeństwo uczniów w czasie organizowanych zajęć;

 2. odpowiedzialności za powierzone mienie;

 3. współpracy z rodzicami;

 4. doskonalenia warsztatu pracy;

 5. realizacji zadań wynikających z obowiązujących regulaminów.

§ 42

 1. Nauczyciel sprawuje:

 1. bezpośrednią opiekę nad uczniami przebywającymi na terenie Szkoły podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych;

 2. opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły w trakcie wycieczek i wyjść;

 3. opiekę nad uczniami podczas przerw międzylekcyjnych i jest zobowiązany do pełnienia dyżurów zgodnie z obowiązującym regulaminem i harmonogramem dyżurów.

 1. Nauczyciel w ramach powierzonych mu obowiązków:

 1. wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania;

 2. dba o pomoce dydaktyczne i powierzony mu sprzęt szkolny;

 3. stosuje przyjęte przez Szkołę zasady, warunki i sposób oceniania uczniów;

 4. bezstronnie i obiektywnie ocenia uczniów oraz sprawiedliwie ich traktuje;

 5. systematycznie rozwija i doskonali własne umiejętności dydaktyczne i wychowawcze oraz podnosi poziom wiedzy merytorycznej;

 6. przygotowuje uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz innych form współzawodnictwa naukowego i sportowego;

 7. udziela indywidualnej  pomocy uczniom w przezwyciężaniu problemów w nauce;

 8. czynnie uczestniczy we wszystkich zebraniach i zespołach Rady Pedagogicznej.

 1. Nauczyciel w szczególności ma prawo do:

 1. wyboru programu nauczania;

 2. decydowania o formach i metodach pracy w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

 3. egzekwowania od uczniów sformułowanych przez siebie wymagań edukacyjnych;

 4. opracowania własnego program nauczania;

 5. zgłaszania projektów innowacji pedagogicznych.

 1. Nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za :

 1. prawidłowy przebieg prowadzonych przez siebie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  i stosowanie      w nich właściwych metod pracy;

 2. jakość i wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej;

 3. włączanie się w proces edukacyjny Szkoły zgodnie z jej charakterem, Programem    wychowawczo – profilaktycznym szkoły;

 4. uwzględnienie w procesie edukacyjnym indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów;

 5. życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów podczas zajęć prowadzonych                  w Szkole i poza nią;

 6. przestrzeganie wewnątrzszkolnych zasad, warunków i sposobu oceniania;

 7. powierzone mu mienie Szkoły.

 1. Praca nauczyciela podlega ocenie zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 43

 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

 1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia;

 2. przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie;

 3. rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka.

 1. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1:

 1. otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków;

 2. współdecyduje z samorządem klasy i rodzicami o programie i planie wychowawczym na dany rok szkolny oraz dłuższe okresy;

 3. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych  uczniów, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i uczniów z dysfunkcjami i niepowodzeniami);

 4. utrzymuje systematyczny kontakt z rodzicami uczniów w celu:

 1. poznania i ustalenia potrzeb dydaktyczno-wychowawczych ich dzieci;

 2. udzielania im pomocy w oddziaływaniach wychowawczych;

 3. włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły;

 4. informowania o postępach w nauce i zachowaniu ucznia;

 5. powiadamiania o przewidywanej dla ucznia okresowej/rocznej ocenie niedostatecznej na 30 dni przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej;

 6. współpracuje z logopedą i poradnią psychologiczno – pedagogiczną w  rozpoznawaniu różnorodnych potrzeb  uczniów.

 1. Wychowawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji klasy: dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen i innej dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami Dyrektora Szkoły.

 2. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony: Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

 3. Wychowawca ustala spójne ze szkolnym programem i programem profilaktyki treści i formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy.

 4. Wychowawca ustala uczniowi ocenę zachowania w oparciu o obowiązujące w Szkole zasady oceny zachowania uczniów.

 5. Szczegółowe formy spełniania zadań wychowawcy polegają na:

 1. programowaniu i organizowaniu procesu wychowania w zespole klasowym, w tym opracowaniu programu wychowawczego na dany rok szkolny;

 2. dbaniu o systematyczne uczęszczanie uczniów do Szkoły, analizie frekwencji klasy;

 3. informowaniu uczniów i rodziców o zasadach oceny zachowania;

 4. utrzymywaniu stałych kontaktów z rodzicami uczniów;

 5. organizowaniu zebrań klasowych i konsultacji z rodzicami.

 1. Wychowawca odpowiada za:

 1. osiąganie zamierzonych celów wychowawczych powierzonego mu oddziału;

 2. integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego klasy i Szkoły;

 3. poziomu opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków znajdujących się w trudnej sytuacji szkolnej lub społecznej;

 4. bezpieczeństwo wychowanków w czasie organizowanych imprez klasowych, wycieczek, spotkań;

 5. organizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

§ 44

 1. Do obowiązków logopedy w Szkole należy w szczególności:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;

 2. wspieranie mocnych stron uczniów;

 3. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych;

 4. zapobieganie zaburzeniom zachowania;

 5. realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym;

 6. prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej

§ 45

 1. Dyrektor Szkoły powołuje spośród nauczycieli zespoły nauczycieli prowadzących zajęcia w danym oddziale, wychowawcze lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.

 2. Utworzenie, ustalenie składu osobowego, określenie zakresu działalności zespołu wymaga formy uchwały Rady Pedagogicznej.

 3. Likwidacja zespołu następuje w trybie przewidzianym dla jego powołania.

 4. Pracą zespołu kieruje przewodniczący  powołany przez Dyrektora Szkoły, na wniosek zespołu.         Kadencja przewodniczącego zespołu trwa 3 lata.

 5. Przewodniczący zespołu, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, składa Radzie Pedagogicznej sprawozdanie z pracy.

 6. Odwołanie przewodniczącego zespołu przed upływem kadencji następuje w trybie przewidzianym dla jego powołania.

 7. Zespoły działają wg opracowanych planów pracy.

 8. Zebrania zespołów są protokołowane.

§ 46

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego  zadaniem jest
  w szczególności:

 1. ustalenie zestawu programów nauczania dla danego etapu oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb;

 2. korelowanie treści przedmiotowych przekazywanych na poszczególnych przedmiotach;

 3. zintegrowanie wysiłków wszystkich uczących na danym etapie edukacyjnym w celu stworzenia właściwego oddziaływania emocjonalnego i wychowawczego na cały zespół klasowy;

 4. analizowanie uzyskiwanych efektów kształcenia i rekomendowanie stosownych wniosków związanych z ze zmianą organizacji kształcenia Radzie Pedagogicznej;

 5. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego,  w tym dla początkujących nauczycieli;

 6. opiniowanie przygotowanych w Szkole innowacyjnych programów nauczania;

 7. opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposób badania wyników nauczania;

 8. przygotowanie propozycji zadań do przeprowadzenia próbnego sprawdzianu uczniów klasy ósmej.

§ 47

Nauczyciele, którym powierzono szczególnej opiece oddział szkolny na danym etapie edukacyjnym, tworzą zespół wychowawczy.

 1. Do zadań zespołu wychowawczego należy w szczególności:

 1. zorganizowanie współpracy wychowawców dla uzgodnienia sposobów realizacji programu wychowawczego i programu profilaktyki Szkoły;

 2. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia w zakresie radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi uczniów Szkoły;

 3. opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania zachowania uczniów;

 4. współdziałanie w zakresie organizowania i przeprowadzania imprez ogólnoszkolnych środowiskowych;

 5. wspieranie wychowawcy klasy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

 6. wnioskowanie do Dyrektora Szkoły o wyróżnienie lub ukaranie ucznia;

 7. analizowanie sytuacji uczniów mających trudności w nauce i opracowywanie sposobów udzielania im skutecznej pomocy,

 8. współpraca z logopedą.

Rozdział 6

Uczniowie Szkoły

§ 48

Przyjmowanie uczniów do Szkoły odbywa się w trybie i na warunkach określonych w odrębnych przepisach.

§ 49

 1. Określa się zakres praw i obowiązków ucznia Szkoły w oparciu o podstawowe uprawnienie do wiedzy              o przysługujących mu prawach oraz środkach  w przypadku ich naruszenia.

 2. Podstawowe uprawnienie ucznia, o którym mowa w ust.1, realizowane jest w formie publicznego ogłoszenia w Szkole, (w miejscu zwyczajowo do tego przyjętym) zakresu jego praw i obowiązków, jako katalogu praw i obowiązków ucznia.

 3. Do podstawowych praw ucznia Szkoły należy:

 1. prawo do informacji rozumianej jako dostępność wiedzy o prawach i uprawnieniach, możliwość otrzymania w toku edukacji informacji z różnych źródeł, znajomość programów nauczania, zasad oceniania, jawność ocen, otrzymywanie informacji dotyczących ucznia o podejmowanych w jego sprawie decyzjach, dostęp do informacji na temat życia szkolnego;

 2. prawo do wyrażania myśli, przekonań, a w szczególności dotyczących życia Szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, o ile nie narusza tym dobra innych osób;

 3. prawo do życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie edukacyjno-wychowawczym                       i zakazu stosowania przemocy fizycznej i psychicznej rozumianego jako gwarancję nietykalności cielesnej i nakaz poszanowania godności ucznia poprzez m.in. zakaz obrażania, poniżania, wyśmiewania, stosowania presji psychicznej; jednakowe ocenianie i traktowanie bez względu na wygląd zewnętrzny, status rodzinny, społeczny czy status ucznia oraz jednakowe traktowanie                   w sytuacji konfliktu nauczyciel – uczeń, w tym prawo dowiedzenia swoich racji;

 4. prawo do tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego oraz tajemnicy korespondencji rozumianej jako zakaz upubliczniania przez pracowników Szkoły wszelkich informacji z nim związanych;

 5. prawo do higienicznych warunków nauki, czasu wolnego, rozrywki i zabawy rozumianego jako dostępność do procesu dydaktyczno-wychowawczego zorganizowanego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo;

 6. prawo do wypoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych, w czasie ferii i przerw świątecznych;

 7. prawo do znajomości wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez nauczycieli programu nauczania;

 8. prawo do sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i uzasadnionej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

 9. prawo do uzyskiwania na bieżąco informacji o uzyskiwanych ocenach;

 10. prawo do złożenia wniosku o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej                z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

 11. prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do Dyrektora Szkoły w przypadku uznania, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania ustalona została niezgodnie                     z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny;

 12. prawo do uzyskiwania informacji na 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej               o przewidywanych dla niego ocenach śródrocznych i rocznych, oraz odpowiednio - na 30 dni przed zakończeniem okresu o przewidywanych ocenach niedostatecznych śródrocznych i rocznych;

 13. prawo do korzystania z księgozbioru szkolnego, pomocy naukowych, sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz dostępu do Internetu.

 1. Każdemu, kto powziął wiadomość o naruszeniu praw ucznia Szkoły służy uprawnienie do wniesienia skargi do Dyrektora Szkoły, organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny;                   z zastrzeżeniem, iż skarga nosi znamiona złożenia jej w interesie publicznym.

 2. Skarga składana w interesie własnym służy wyłącznie uczniowi, którego praw dotyczy naruszenie, względnie jego rodzicom oraz innym osobom za zgodą ucznia, którego prawa zostały naruszone.

 3. Tryb składania i rozpatrywania skarg, w tym terminy ich załatwiania, określają przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

§ 50

 1. Podstawowym obowiązkiem ucznia jest przestrzeganie zasad współżycia, przyjmowanie postaw
  i zachowań nie godzących i  nie pozostających w sprzeczności z zadaniami Szkoły.

 2. Do podstawowych obowiązków ucznia Szkoły należy w szczególności:

 1. regularne i czynne uczestniczenie w procesie edukacyjno-wychowawczym prowadzonym przez  Szkołę;

 2. systematyczne przygotowywanie się do zajęć, poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności;

 3. poszanowanie oraz należyte i właściwe używanie mienia Szkoły zgodnie z jego właściwościami                     i przeznaczeniem;

 4. respektowanie praw uczniów Szkoły, organów i pracowników Szkoły wynikających z przepisów prawa lub postanowień niniejszego Statutu;

 5. godne i kulturalne zachowanie w Szkole i poza nią;

 6. okazywanie szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom Szkoły;

 7. wykonywanie poleceń Dyrektora Szkoły i nauczycieli;

 8. przestrzeganie zasad współżycia społecznego, a  w tym:

 1. okazywanie szacunku dorosłym i kolegom;

 2. przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności;

 3. szanowanie poglądów i przekonań innych ludzi;

 4. szanowanie godności i wolności osobistej drugiego człowieka;

 5. naprawianie umyślnie wyrządzonej przez siebie szkody;

 6. zaniechanie postaw i zachowań noszących znamiona patologii społecznej, w tym     zaniechania używania alkoholu, środków odurzających i innych używek grożących zdrowiu;

 1. przeciwdziałanie wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa i niszczenia majątku Szkoły oraz  dbanie o ład i porządek;

 2. dbanie o czystość mowy ojczystej;

 3. pozostawianie w szatni wierzchniej odzieży;

 4. przestrzeganie zasad higieny osobistej i  estetycznego wyglądu;

 5. przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych w pomieszczeniach Szkoły oraz zasad bezpieczeństwa określonych przepisami bezpieczeństwa i higieny w szkołach oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego;

 6. informowanie Dyrektora Szkoły i pracowników Szkoły o zaistniałych zagrożeniach dotyczących zdrowia i życia;

 7. regularne uczęszczanie na zajęcia oraz wnioskowanie o usprawiedliwianie spóźnień i nieobecności w terminie 7 dni od ich powstania u wychowawcy klasy;

 8. przestrzeganie zakazu posiadania telefonu komórkowego w czasie zajęć (pozostawienie go               u wychowawcy, nauczyciela dyżurującego bądź w pokoju nauczycielskim)

§ 51

 1. Uczeń Szkoły  może być nagrodzony za:

 1. wybitne osiągnięcia w nauce;

 2. wzorowe wykonywanie obowiązków ucznia;

 3. wykonywanie prac społecznych,

 4. osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu.

 1. Nagrodami, o których mowa w ust. 1 są:

 1. nagrody rzeczowe;

 2. wyróżnienia w formie pisemnej.

 1. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić o przyznaniu nagrody                 w innej formie.

 2. Nagrody, o których mowa w ust.1, mogą być łączone ze złożeniem ich do dokumentacji ucznia oraz powiadomieniem rodziców ucznia o fakcie udzielenia nagrody.

§ 52

 1. Za nieprzestrzeganie przez ucznia obowiązków określonych § 52 ust.2 Statutu, mogą być stosowane wobec niego kary:

 1. upomnienie;

 2. nagana;

 3. przeniesienie do innej szkoły.

 1. Nagrody przyznaje i kary nakłada Dyrektor Szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego  lub po zasięgnięciu opinii tych organów.

 2. Karę nakłada się w formie  pisemnej z podaniem informacji o przysługującym prawie odwołania, terminu jego wniesienia oraz szczegółowym określeniu organów, do których przysługuje uczniowi wniesienie odwołania.

 3. Uczeń posiada uprawnienie do złożenia odwołania od nałożonej na niego kary do Dyrektora Szkoły lub za jego pośrednictwem – do organu prowadzącego lub organu  sprawującego nadzór pedagogiczny - w terminie siedmiu dni - liczonym od dnia jej doręczenia w formie pisemnej.

 4. Dyrektor Szkoły, w każdym stadium postępowania odwoławczego, posiada uprawnienie do cofnięcia nałożonej kary, jej zawieszenia względnie przekazania jej do ponownego rozpatrzenia, przy odpowiednim zastosowaniu postanowień ust. 2 i 3.

 5. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane    w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.

 6. O nałożonej karze informuje się rodziców ucznia.

 7. Uczeń może być ukarany przeniesieniem do innej szkoły  za szczególnie rażące naruszenie obowiązków  w szczególności, gdy:

 1. jego pobyt w Szkole zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych;

 2. zachowuje się lekceważąco lub wulgarnie wobec nauczycieli lub innych uczniów;

 3. umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu innego ucznia lub stosuje wobec innych  przemoc fizyczną;

 4. jeżeli spożywa alkohol, pali papierosy, zażywa lub rozprowadza środki odurzające  na terenie Szkoły lub poza nią;

 5. dopuścił się fałszowania lub niszczenia dokumentacji szkolnej;

 6. dopuścił się kradzieży lub innego wykroczenia przeciwko prawu;

 7. nagminne narusza inne postanowienia regulaminu uczniowskiego, jeżeli po zastosowaniu kar porządkowych zawartych w regulaminie nie nastąpiła poprawa zachowania ucznia.

§ 53

 1. W sprawach spornych między uczniem a nauczycielem ustala się następujący sposób postępowania :

 1. uczeń zgłasza swoje spostrzeżenia przewodniczącemu Samorządu Uczniowskiego za pośrednictwem przewodniczącego klasy;

 2. przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w uzgodnieniu z opiekunem Samorządu przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielami Samorządu rozstrzyga sporne kwestie.

 1. Sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do Dyrektora Szkoły.


Rozdział 7

Zasady, warunki oraz sposób oceniania uczniów Szkoły

§ 54

 1. Ocenianiu w Szkolepodlegają:

 1. osiągnięcia edukacyjne ucznia;

 2. zachowanie ucznia.

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w Szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.

 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm społecznych oraz obowiązków ucznia określonych w niniejszym Statucie.

 3. Ocena ucznia jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe ustalone przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.

§ 54a

  1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i  jego zachowaniu oraz postępach               w tym zakresie;

 2. udzielenie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym, co zrobił dobrze                   i jak powinien się dalej uczyć;

 3. udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

 4. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

 5. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach i  trudnościach w nauce i  zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

 6. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

§ 55

 1. Skalę ocen bieżących i śródrocznych z zajęć edukacyjnych ustala Rada Pedagogiczna.

 2. Oceny bieżące i śródroczne, oraz roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według następującej skali, używając następujących skrótów literowych:

 1. stopień celujący             - 6          -  cel;

 2. stopień bardzo dobry      - 5          - bdb;

 3. stopień dobry                 - 4          - db;

 4. stopień dostateczny         - 3          - dst;

 5. stopień dopuszczający     - 2         - dop;

 6. stopień niedostateczny     - 1         - ndst;

 1. Dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-„ przy ocenach cząstkowych lub jako  informację dodatkową, określającą szczególne umiejętności komunikacyjne i społeczne ucznia. Zasady stosowania w/w znaków określają nauczyciele w przedmiotowych systemach oceniania.

 2. Za pozytywne oceny klasyfikacyjne uznaje się oceny wymienione w ust.1 pkt 1–5.

 3. Za negatywną ocenę klasyfikacyjną uznaje się ocenę wymienioną w ust. 1 pkt 6.

 4. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym klasy w formie cyfrowej. Oceny klasyfikacyjne w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także w arkuszach ocen i protokołach egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających – słownie w pełnym brzmieniu.

 5. Nauczyciele uczący w klasach I-III prowadzą dziennik lekcyjny, w którym odnotowują na bieżąco osiągnięcia edukacyjne ucznia stosując oznaczenia punktowe:

 1. „6” oznacza, że wiadomości ucznia są na poziomie 100%, są oryginalne i twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność ich uzyskania;

 2. „5” oznacza, że uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych
  w realizowanych przez nauczyciela treściach programowych, a swoje umiejętności potrafi zastosować w różnych sytuacjach;

 3. „4” oznacza, że opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości i umiejętności przewidzianych                          w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania nie jest pełne, ale nie prognozuje żadnych kłopotów w opanowywaniu kolejnych treści kształcenia;

 4. „3” oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co może oznaczać jego problemy przy poznawaniu kolejnych, trudniejszych treści kształcenia w ramach danych zajęć edukacyjnych;

 5. „2” oznacza, że opanowane przez ucznia wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanych przez nauczyciela treściach programowych są tak niewielkie, że prognozują uniemożliwienie dalszego przyswojenia materiału nauczania; większość zadań indywidualnych uczeń wykonuje przy pomocy nauczyciela;

 6. „1” oznacza, że uczeń ma tak duże braki wiedzy i umiejętności z danego zakresu nauczania, iż uniemożliwia mu to bezpośrednią kontynuację opanowania kolejnych treści zadań edukacyjnych.

 1. W klasach I - III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

§ 56

 1. Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – na podstawie opinii własnej, innych nauczycieli, klasy i ucznia wychowawca klasy.

 2. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w następujący sposób:

 1. klasy I-III szkoły podstawowej:

 1. ocenianie bieżące polega na odnotowaniu wyników obserwacji pracy ucznia w dzienniku lekcyjnym według ustalonej skali punktowej w § 57 ust.5;

 2. ocenianie klasyfikacyjne śródroczne w klasach I-III polega na sporządzeniu oceny opisowej dla każdego ucznia. Wychowawcy klas I-III mają obowiązek wręczenia uczniom/rodzicom oceny opisowej podczas półrocznego spotkania z rodzicami;

 3. pełna ocena opisowa zawiera cztery elementy:

 • mocne strony pracy lub wypowiedzi,

 • to, co uczeń ma poprawić,

 • wyjaśnienie, jak uczeń powinien poprawić pracę,

 • wskazówkę, jak powinien uczyć się dalej.

 1. ocenianie klasyfikacyjne roczne w klasach I-III polega na określeniu dla każdego ucznia oceny opisowej dołączonej do dziennika lekcyjnego oraz wypełnieniu szkolnego świadectwa opisowego wręczanego uczniowi na zakończenie roku szkolnego. Ocena opisowa ucznia przewidzianego do promowania do następnej klasy powinna zawierać sformułowanie: „Osiągnięcia edukacyjne ucznia oceniam pozytywnie”;

 2. oprócz bieżącego oceniania w skali punktowej nauczyciele klas I-III stosują różnorodne formy ustnych ocen bieżących (np. w formie pochwały, gratulacji, komentarza).

 1. ze sprawdzianów pisemnych w klasach IV – VIII (z wyłączeniem wypracowań z języka polskiego                 i angielskiego):

 1. mniej niż 30 % poprawnych odpowiedzi – ocena niedostateczny;

 2. od 30% do 49 % poprawnych odpowiedzi – ocena dopuszczający;

 3. od 50% do 74% poprawnych odpowiedzi – ocena dostateczny;

 4. od 75% do 89% poprawnych odpowiedzi – ocena dobry;

 5. od 90 % do 99% poprawnych odpowiedzi – ocena bardzo dobry;

 6. 100% poprawnych odpowiedzi – ocena celujący.

 1. Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny w klasach IV- VIII są: czytanie ze zrozumieniem, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji, wykorzystanie wiedzy w praktyce.

 2. Przewiduje się następujące źródła informacji, prowadzące do ustalenia oceny bieżącej:

 1. odpowiedzi ustne;

 2. sprawdziany pisemne;

 3. praca domowa;

 4. wypracowanie;

 5. test;

 6. referat;

 7. praca w grupach,

 8. praca samodzielna;

 9. prezentacja indywidualna i grupowa;

 10. testowanie sprawności fizycznej;

 11. wytwory pracy własnej ucznia;

 12. praca pozalekcyjna, np. udział w konkursach, olimpiadach, zajęciach pozalekcyjnych;

 13. aktywność ucznia podczas zajęć.

§ 56a

Sposób uzasadniania ocen.

 1. Nauczyciel  ustnie na zajęciach lekcyjnych uzasadnia uczniowi  ustalone oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe.

 2. Dodatkowo na prośbę ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna) nauczyciel jest zobowiązany ustnie uzasadnić ustalone oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe w terminach ustalonych z uczniem lub rodzicem (prawnym opiekunem).

 3. Uzasadnienie oceny bieżącej obejmuje odniesienie się do wcześniej ustalonych i znanych uczniowi kryteriów (oczekiwań) wobec jego pracy, wypowiedzi lub innej aktywności oraz wskazanie:

 1. co uczeń zrobił dobrze,

 2. co uczeń ma poprawić,

 3. jak powinien dalej się uczyć

 1. Uzasadnienie oceny śródrocznej, rocznej i końcowej  obejmuje odniesienie się do wcześniej ustalonych                  i znanych uczniowi wymagań na poszczególne oceny.

 2. Jeśli uczeń lub rodzic uzna uzasadnienie za niewystarczające, może złożyć pisemny wniosek do dyrektora szkoły o sporządzenie uzasadnienia oceny na piśmie. Nauczyciel sporządza uzasadnienie                  w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku. Pisemne uzasadnienie oceny obejmuje wskazania, wymienione w ust. 3 lub 4.  Pisemne uzasadnienie nauczyciel przedmiotu składa dyrektorowi szkoły. Dyrektor w ciągu 2 dni przekazuje uzasadnienie  oceny wnioskodawcy.

§ 56b

Sposób udostępnienia sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac  uczniów uczniowi i jego rodzicom.

 1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia takie jak testy, sprawdziany i kartkówki są przechowywane w szkole przez nauczycieli przedmiotów przez cały rok szkolny. Uczeń może je odebrać w ostatnim tygodniu roku szkolnego. Po tym terminie prace są niszczone przez  nauczyciela przedmiotu.

 2. Nauczyciel na zajęciach lekcyjnych udostępnia uczniowi sprawdzone i ocenione prace pisemne.

 3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców w ciągu całego roku szkolnego nauczyciel udostępnia prace ucznia w terminie i miejscu wspólnie ustalonym. Sprawdzone i ocenione prace ucznia są udostępniane do wglądu zawsze w czasie wywiadówek, indywidualnych spotkań z rodzicami ucznia lub zajęć otwartych dla rodziców w szkole.

 4. Udostępnianie odbywa się w obecności nauczyciela przedmiotu. Uczeń lub rodzic ma prawo do uzyskania  uzasadnienia oceny bieżącej oraz do dodatkowych wyjaśnień związanych ze strukturą  sprawdzianu, sposobem oceniania pracy a także do otrzymania wskazówek związanych z poprawą pracy. W sytuacjach spornych rodzic lub opiekun prawny może sporządzać notatki lub odpisy.  

 5. Sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac ucznia takich jak testy i sprawdziany dotyczące działów programowych  nie można wynosić poza teren szkoły.

§ 56c

 1. Na pisemny wniosek rodzica lub ucznia dyrektor szkoły  udostępnia do wglądu dokumentację dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub  dokumentacje dotyczącą zastrzeżeń, o których mowa w § 5 WSO  oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia w terminie i miejscu wspólnie ustalonym.

 2. Udostępnianie odbywa się w obecności dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej. Uczeń lub rodzic ma prawo do uzyskania uzasadnienia oceny ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego                      i poprawkowego, zgodnie z § 56a oraz do dodatkowych wyjaśnień związanych ze strukturą  testu wykorzystanego do egzaminów  i sposobem oceniania pracy ucznia. Rodzic lub opiekun prawny może sporządzać  notatki, odpisy.  

 3. Dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń wobec rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub zachowania oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia nie można wynosić poza teren szkoły.

§ 57

  1. W ocenianiu wewnątrzszkolnym obowiązują następujące zasady:

 1. jawności kryteriów oceniania – uczeń i jego rodzice znają kryteria oceniania, zakres materiału                     z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;

 2. częstotliwości i rytmiczności oceniania – uczeń oceniany jest na bieżąco, systematycznie;

 3. różnorodności oceniania – uczeń oceniany jest we wszystkich obszarach jego aktywności wynikającej ze specyfiki przedmiotu;

 4. różnicowania wymagań edukacyjnych – zadania stawiane uczniowi powinny uwzględniać zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen;

 5. ocena klasyfikacyjna śródroczna lub roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych;

 6. jawności oceny – sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli, ocena z pracy pisemnej jest opatrzona komentarzem nauczyciela, rodzice  ucznia mają prawo wglądu w pracę pisemną dziecka na terenie Szkoły i w obecności nauczyciela.

§ 58

 1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji zwrotnej o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających  w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

 2. Sposób wyrażania komunikatów oceniających dostosowuje się do wieku i potencjału uczniów.

§ 59

       1. Ustala się następujące kryteria oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w klasyfikacji

okresowej  i rocznej:

 1. stopień celującyotrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności  określonych       w  programie nauczania oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, a także spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:

 1. samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, proponuje nietypowe rozwiązania,

 2. uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim;

 3. osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych lub posiada inne porównywalne sukcesy i osiągnięcia;

 1. stopień bardzo dobryotrzymuje uczeń, który:

 1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności  określonych w  programie nauczania oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;

 2. rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

 1. stopień dobryotrzymuje uczeń, który:

 1. nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych w  programie nauczania, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej;

 2. poprawnie stosuje wiadomości, wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

 1. stopień dostatecznyotrzymuje uczeń, który:

 1. opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie treści zawartych w podstawie programowej;

 2. wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności.

 1. stopień dopuszczającyotrzymuje uczeń, który:

 1. ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te umożliwiają uzyskanie przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych;

 2. wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

 1. stopień niedostatecznyotrzymuje uczeń, który:

 1. nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki
  w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu;

 2. nie jest w stanie wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności.

§ 60

 1. Szczegółowe zasady oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych określają nauczyciele wchodzący w skład zespołów zadaniowych, z zachowaniem przepisów określonych w Statucie, WSO oraz specyfiki przedmiotu i możliwości edukacyjnych uczniów danego oddziału.

 2. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych edukacyjnych ucznia, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 3. Zbiór zasad, o których mowa w ust.1, uchwala Rada Pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców, w formie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

§ 61       

 1. Skalę ocen bieżących i ocen śródrocznych zachowania uczniów kl. IV-VI ustala Rada Pedagogiczna.

 2. Oceny klasyfikacyjne śródroczne zachowania ustala się według następującej skali,
  z następującymi skrótami literowymi:

 1. ocena wzorowa                     - wz;

 2. ocena bardzo dobra               - bdb;

 3. ocena dobra                          - db;

 4. ocena poprawna                    - popr;

 5. ocena nieodpowiednia           - ndp;

 6. ocena  naganna                     - ng.

 1. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym klasy z zastosowaniem skrótu literowego oceny. Oceny klasyfikacyjne w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także w arkuszach ocen  – słownie,                   w pełnym brzmieniu.

§ 62

 1. Ocena zachowania wyraża opinię Szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, Szkoły i środowiska, postawie wobec kolegów i innych osób.

 2. Okresowa i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia określonych w Statucie;

 2. dbałość o dobre imię Szkoły;

 3. dbałość o piękno mowy ojczystej;

 4. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

 5. kulturalne zachowywanie się w Szkole i poza nią;

 6. okazywanie szacunku innym osobom.

§ 63

       1. Ustala się następujące kryteria oceny zachowania:

 1. ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia warunki otrzymania oceny dobrej, a ponadto:

 1. dba o dobre imię Szkoły;

 2. rozwija swoje zainteresowania poprzez przygotowanie dodatkowych materiałów lub wykonanie pomocy dydaktycznych;

 3. bierze udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych na poziomie pozaszkolnym;

 4. dba o piękno mowy ojczystej;

 5. jest osobą o wysokiej kulturze osobistej;

 6. z własnej inicjatywy i systematycznie wykonuje różne prace na rzecz środowiska;

 7. czynnie uczestniczy w pracach Samorządu Uczniowskiego;

 8. punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, nie ma godzin nieusprawiedliwionych;

 1. ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia warunki otrzymania oceny dobrej, a ponadto:

 1. rozwija swoje zainteresowania poprzez przygotowania dodatkowych materiałów lub pomocy dydaktycznych;

 2. czynnie uczestniczy w pracach Samorządu Uczniowskiego;

 3. punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, nie ma godzin nieusprawiedliwionych;

 1. ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. regularnie przygotowuje się do lekcji;

 2. włącza się w prace na rzecz  Szkoły i środowiska z własnej inicjatywy oraz bezinteresownie pomaga kolegom;

 3. jest grzeczny, aktywny i kulturalny;

 4. punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, nie ma godzin nieusprawiedliwionych;

 1. ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

 1. włącza się w prace społeczne wyłącznie na polecenie nauczyciela, bez wykazywania własnej inicjatywy;

 2. zachowuje kulturalny stosunek wobec pracowników Szkoły i kolegów;

 3. zachowuje się poprawnie na terenie Szkoły i poza nią,

 4. punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, nie ma godzin nieusprawiedliwionych;

 1. ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

 1. ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych i odrzuca możliwość poprawy ocen;

 2. nie przestrzega zasad dobrego wychowania;

 3. wchodzi w kolizję z prawem;

 4. dewastuje mienie społeczne i przyrodę;

 5. nie przekracza 15 godzin nieusprawiedliwionych;

 1. ocenę naganną otrzymuje uczeń, który popełnia wykroczenia ujęte w ocenie nieodpowiedniej, a ponadto:

 1. jest agresywny i wulgarny;

 2. swoją postawą w różnych aspektach wykazuje niechęć kontynuowania nauki w Szkole;

 3. ma powyżej 15 godzin nieusprawiedliwionych.

§ 64

 1. W ocenianiu zachowania ucznia obowiązują następujące zasady:

 1. ocenę okresową i roczną  zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia;

 2. wychowawca ma obowiązek, na początku roku szkolnego, poinformować uczniów i rodziców                      o zasadach oceniania zachowania;

 3. oceny zachowania ucznia dokonuje wychowawca na ostatniej godzinie wychowawczej danego okresu;

 4. ocena klasyfikacyjna  zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły;

 5. ocena  zachowania uwzględnia przede wszystkim respektowanie przez ucznia  zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych oraz funkcjonowania w środowisku szkolnym.

 1. Szczegółowe zasady oceniania zachowania określają wychowawcy wchodzący w skład zespołu wychowawczego, z zachowaniem przepisów określonych w Statucie.

 2. Zbiór zasad, o których mowa w ust.1, uchwala Rada Pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców, w formie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

§ 65

       1. Do zadań i obowiązków nauczyciela w zakresie oceniania należy w szczególności:

 1. formułowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych                  i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

 2. informowanie o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania;

 3. informowanie o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

 4. informowanie o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie    klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

 5. stwarzanie uczniowi szansy uzupełnienia braków;

 6. systematyczne i rytmiczne ocenianie uczniów;

 7. dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia;

 8. informowanie i stosowanie ustalonych sposobów sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych uczniów;

 9. informowanie ucznia na 14 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej                                 o przewidywanej ocenie okresowej/rocznej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  oraz okresowej/rocznej  ocenie zachowania;

 10. umożliwianie uzyskania i podwyższania ocen bieżących;

 11. informowanie uczniów i rodziców o stopniu opanowania materiału, dostarczanie rodzicom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

 12. uzasadnianie ustalonej oceny na wniosek ucznia lub jego rodziców;

 13. udostępnianie sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia na jego wniosek lub wniosek jego rodziców.

§ 66

       1. Do zadań i obowiązków ucznia w zakresie oceniania należy:

 1. systematyczne przygotowywanie się do zajęć edukacyjnych;

 2. wnioskowanie o usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach;

 3. regularne odrabianie zadań domowych;

 4. prowadzenie zeszytu przedmiotowego, notatek, zeszytów ćwiczeń i innych wymaganych przez nauczyciela;

 5. pisanie każdej pracy kontrolnej;

 6. aktywne uczestnictwo w zajęciach;

 7. na miarę swoich możliwości wkładanie wysiłku w wywiązywanie się z obowiązków na wychowaniu fizycznym, technice, plastyce i muzyce.

§ 67

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się do nauczyciela o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

 2. Prośba musi być wyrażona w formie pisemnej z podaniem zastrzeżeń.

 3. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jest zobowiązany dokonać analizy zasadności wniosku, o którym mowa w ust. 1.

 4. Nauczyciel dokonuje analizy wniosku w oparciu o udokumentowane realizowanie zadań i obowiązków przewidzianych dla danych zajęć edukacyjnych. W oparciu o tę analizę może ocenę podwyższyć lub utrzymać.

 5. Nauczyciel może przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej dokonać sprawdzenia wiedzy                    i umiejętności ucznia, w formach stosowanych przez nauczyciela, w obszarze uznanym przez nauczyciela za konieczne.

 6. Ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania.

§ 68

 1. Uczeń lub jego  rodzice mogą zwrócić się do wychowawcy o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 2. Prośba musi być wyrażona w formie pisemnej z podaniem zastrzeżeń.

 3. Wychowawca jest zobowiązany dokonać analizy zasadności wniosku, o którym mowa w ust. 2.

 4. Wychowawca dokonuje analizy wniosku w oparciu o udokumentowane realizowanie obowiązków określonych w § 52 ust.2. W oparciu o tę analizę może ocenę podwyższyć lub utrzymać.

 5. Wychowawca może przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej dokonać analizy wniosku ucznia w zespole, w skład którego wchodzą nauczyciele uczący w oddziale,  przedstawiciel samorządu klasy, do której uczeń uczęszcza.

 6. Ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania.

§ 69

    1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy:

 1. I okres obejmuje miesiące wrzesień – styczeń;

 2. II okres obejmuje miesiące luty – czerwiec.

§ 70

 1. Klasyfikacja okresowa polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz  ustaleniu – według skali ustalonej w Statucie – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 2. Klasyfikację okresową przeprowadza się  raz w ciągu roku szkolnego w okresie 7 dni poprzedzających zakończenie I okresu.

 3. Klasyfikacja roczna  polega na podsumowaniu  osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych określonych                 w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz  ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny zachowania według skali,o której mowa                      w § 56 ust. 2  i § 61 ust. 2 niniejszego Statutu.

     § 71

 1. Ustala się następujące zasady  informowania rodziców:

 1. o wymaganiach edukacyjnych z zajęć edukacyjnych  i zasadach oceniania zachowania uczniowie                  i rodzice informowani są na początku roku szkolnego:

 1. uczniowie -  na pierwszej lekcji zajęć edukacyjnych, na początku roku szkolnego;

 2. rodzice – na pierwszym zebraniu rozpoczynającym rok szkolny;

 1. o ocenach bieżących z zajęć edukacyjnych i o zachowaniu ucznia rodzice  informowani są:

 1. na spotkaniach z rodzicami, zgodnie z kalendarzem Szkoły;

 2. na spotkaniach indywidualnych, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z wychowawcą  lub nauczycielem przedmiotu;

 3. pisemnie:

       (-) notatką w dzienniczku ucznia lub zeszycie przedmiotowym ( wymagany podpis  

rodziców):

 1. telefonicznie (w wyjątkowych sytuacjach wymagających natychmiastowego kontaktu                                      z rodzicem).

 1. Pisemną informację o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej dla ucznia rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania przekazuje uczniom i ich rodzicom  wychowawca klasy.

 2. Nauczyciel zajęć edukacyjnych oraz wychowawca klasy,  na 7 dni przed terminem zebrania  Rady Pedagogicznej podejmującym uchwałę w sprawie wyników klasyfikacji,  informuje ustnie ucznia                      o przewidywanej dla niego ocenie śródrocznej i rocznej, z podaniem jej uzasadnienia;

 1. w przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej bądź ewentualnego braku możliwości dokonania klasyfikacji ucznia – informacje przekazuje się na 30 dni przed terminem zebrania  Rady Pedagogicznej zatwierdzającego wyniki klasyfikacji.  

 1. O przewidywanej ocenie niedostatecznej bądź ewentualnym braku możliwości dokonania klasyfikacji ucznia stosuje się następujące formy powiadamiania rodziców:

 1. wpis informacji do dzienniczka ucznia ze zwrotnym potwierdzeniem przyjęcia wiadomości potwierdzonej podpisem rodzica;

 2. ustne przekazanie informacji w czasie rozmowy indywidualnej, potwierdzonej wpisem do dziennika.

 3. list polecony w przypadku braku podpisu rodzica bądź prawnego opiekuna

 1. W okresie od powiadomienia, o którym mowa w ust.1, do zebrania Rady Pedagogicznej zatwierdzającego wyniki klasyfikacji, przewidywana ocena okresowa lub roczna może ulec zmianie na zasadach określonych przez nauczyciela przedmiotu – w wyniku sprawdzianu pisemnego, ustnego lub praktycznego odbywającego się bez konieczności powoływania komisji.

 2. Ocena ustalona w sposób przewidziany w ust.3 jest ostateczna w tym trybie postępowania.

§ 72

 1. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i egzaminów poprawkowych oraz sprawdzianów wiedzy i umiejętności określa Wewnątrzszkolny System Oceniania.

 2. Regulamin, o którym mowa w ust.1 określa także tryb i sposób wnoszenia wniosków                               o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz sprawdzianu wiedzy                   i umiejętności przez ucznia lub jego rodziców.

 3. W przypadku, gdy w wyniku klasyfikacji okresowej uczeń uzyskał ocenę niedostateczną z danych zajęć edukacyjnych ma obowiązek zaliczyć pierwsze półrocze do końca roku szkolnego.

 4. Przepis ust.3 dotyczy także ucznia nieklasyfikowanego na I półrocze z danych zajęć edukacyjnych.

 5. W sprawach oceniania, klasyfikowania i promowania nieuregulowanych w Statucie zastosowanie mają przepisy rozporządzenia ministra właściwego do spraw oświaty w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania.

Rozdział 8

Prawa i obowiązki rodziców

§ 73

 1. Rodzice uczniów mają prawo do :

 1. zapoznania się ze Statutem Szkoły i regulaminami obowiązującymi w Szkole;

 2. zapoznania się z programem edukacyjnym, wychowawczo - profilaktycznym Szkoły, stawianymi wymaganiami i kryteriami oceniania oraz przepisami dotyczącymi klasyfikowania, promowania                    i przeprowadzania sprawdzianu;

 3. bieżącej informacji na temat zachowania, umiejętności i postępów w nauce swoich dzieci, a także przyczyn trudności szkolnych;

 4. informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci;

 5. organizowania, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, zebrań na terenie Szkoły dotyczących spraw dydaktyczno-wychowawczych.

 1. Rodzice mają obowiązek :

 1. współpracować ze Szkołą w sprawie kształcenia i wychowania swego dziecka;

 1. brać udział w organizowanych dla nich spotkaniach;

 2. przestrzegać ustaleń zawartych w Statucie i regulaminach obowiązujących w Szkole.Rozdział 9

Postanowienia końcowe

§ 74

 1. Szkoła posiada ceremoniał szkolny, który stanowi Załącznik Nr 2 do Statutu Szkoły.

 2. Szkoła  prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 3. Regulaminy określające działalność organów Szkoły, jak również wynikające z  zadań Szkoły, nie mogą być sprzeczne z przepisami Statutu oraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.

§ 75

 1. Organem uprawnionym do uchwalania zmiany  Statutu Szkoły jest Rada Pedagogiczna.

 2. Z wnioskiem o dokonanie zmian w Statucie Szkoły może wystąpić Dyrektor Szkoły, przewodniczący komisji lub zespołu Rady Pedagogicznej.

 3. Przyczyną zmiany Statutu Szkoły mogą być zmiany w prawie zewnętrznym lub wewnętrzna inicjatywa zmierzająca do wprowadzenia rozwiązań usprawniających pracę Szkoły.

 4. Procedurę postępowania przy nowelizacji Statutu Szkoły regulują:

 1. ogólne zasady stanowienia i nowelizowania prawa;

 2. zasady określone w niniejszym Statucie.

 1. Po dokonaniu zmiany Statutu,  Dyrektor Szkoły opracowuje ujednolicony tekst Statutu Szkoły (nie mylić z tekstem jednolitym).

 2. Dyrektor  Szkoły zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem Szkoły wszystkim członkom społeczności szkolnej.

 3. W przypadku licznych zmian lub zmian, które naruszałyby spójność Statutu albo w przypadku, gdy Statut był już wielokrotnie nowelizowany, opracowuje się projekt nowego Statutu.Statut wchodzi w życie dnia 1.09.2015r. uchwałą Nr 8/27/08/2015 Rady Pedagogicznej  po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców.

Nowelizacja statutu - Tekst ujednolicony - UCHWAŁA NR 5/14/09/2016

 

Nowelizacja statutu - Tekst ujednolicony – UCHWAŁA NR 10/21/11/2017