PROGRAM  WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ W  ŁOPIENNIE

Załącznikiem do programu jest:    

Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem.

 

Szkolny Program Wychowawczy zatwierdzony został :

- uchwałą Rady Pedagogicznej: Uchwała Nr 7/21/11/2017 dnia 12 września 2017r. w sprawie przyjęcia projektu  Programu wychowawczo – profilaktycznego Szkoły Podstawowej w Łopiennie na rok szkolny 2017/2018.

- uchwałą Rady Rodziców: Uchwała Nr 1/12/09/2017 z dnia 12 września 2017r. w sprawie przyjęcia programu wychowawczo – profilaktycznego Szkoły  Podstawowej w  Łopiennie

 

Zgodnie z art.26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59) szkoła podstawowa od 1 września 2017r. realizuje program wychowawczo-profilaktyczny  obejmujący:

 1. treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz

 2. treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów; przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej; skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Realizacja programu wychowawczo - profilaktycznego ma na celu wspomaganie wszechstronnego rozwoju młodego człowieka w oparciu o uniwersalne wartości. W wyniku oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych, uczeń ma zdobyć wiedzę, umiejętności, zastosować wiedzę w praktyce, wyrobić w sobie umiejętność podejmowania decyzji, zdobyć nawyk samodzielnej, systematycznej i efektywnej pracy, zdobyć nawyk troski o zdrowie, przyswoić uniwersalne zasady współżycia ludzi, wykształcić poczucie przynależności do społeczności lokalnej i kraju. Szkoła jako środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać uczniów w osiąganiu wszechstronnego rozwoju, kształtować postawy, umożliwić korygowanie deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zapobiegać zagrożeniom poprzez profilaktykę, przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom i wsparcie uczniów, dzieci przedszkolnych w trudnych sytuacjach.

Program zakłada spójność działań wychowawczych rodziny i szkoły oraz integralność wychowania z nauczaniem. 1. MISJA I WIZJA SZKOŁY

Misja szkoły

 1. Dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest człowiekiem społeczności szkolnej.

 2. Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą oraz tradycją narodu polskiego, jednocześnie wychowujemy w poszanowaniu kultur i wartości innych narodów.

 3. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie.

 4. Zwracamy szczególną uwagę na rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy naszych uczniów.

 5. Propagujemy wśród uczniów zdrowy styl życia.

 6. Dbamy o bezpieczeństwo uczniów.

Wizja szkoły

Nasza szkoła jest nowoczesną, przyjazną placówką, przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym. Program wychowawczo- profilaktyczny szkoły ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby. Jego realizacja ma  umożliwić  uczniowi wszechstronny rozwój. Uczniowie naszej szkoły wyrosną na ludzi mających poczucie własnej wartości i odpowiedzialności ze własne zachowanie.  Wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki informacyjnej i informatycznej, stosujemy nowoczesne metody nauczania i wychowania, aby uczeń mógł rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności, zdolności i pasje. W pracy z uczniem nauczyciele podejmują twórcze działania, które pozwolą realizować misję szkoły. Nasi uczniowie będą świadomi nierozerwalnego współistnienia ze środowiskiem przyrodniczym, świadomi własnego pochodzenia, dumni z bycia Polakami, Europejczykami i członkami swojej "małej ojczyzny". Będą szanować kulturę i tradycję. Szczególnie dbamy o rozwój fizyczny psychiczny i duchowy uczniów, aby w przyszłości propagowali zdrowy styl życia i potrafili dokonywać słusznych wyborów.

 

 1. NACZELNY CEL WYCHOWANIA

Wychowanie dziecka świadomego dokonywanych wyborów i wszechstronnie rozwijającego swoją osobowość w sferze intelektualnej, społecznej i moralnej, wrażliwego na otaczający go świat.

Pierwotne i największe prawa wychowawcze posiadają rodzice w stosunku do swoich dzieci. Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania.

Wynikają z tego dwie ważne konsekwencje:

1.  Kierunek działalności wychowawczej nie może być sprzeczny z wolą rodziców.

2.   Nauczyciele nie ponoszą wyłącznej odpowiedzialności za wszystkie możliwe zadania wychowawcze.

 

 1. ZADANIA SZKOŁY W DZIEDZINIE WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI

Zgodnie ze wskazaniami działalność wychowawczo - profilaktyczna w naszej szkole polega na:

 1. prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia i bezpieczeństwa

 2. dostarczaniu wiedzy z profilaktyki uzależnień i wyrabianiu umiejętności w zakresie edukacji emocjonalnej

 3. wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 • fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na  prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;

 • psychicznej - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw  sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;

 • społecznej- ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;

 • aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie  znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Nauczyciele w swej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, winni zmierzać do tego, aby uczniowie w szczególności:

 1. Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym).

 2. Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra              i piękna na świecie.

 3. Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie.

 4. Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym           i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność za innych, wolność własną  z wolnością innych.

 5. Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej prawdy do osiągania wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie.

 6. Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego, jako postawy życia społecznego przygotowali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych.

 7. Przygotowali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się.

 8. Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

 9. Budowali postawy prozdrowotne i stosowali zasady zdrowego stylu życia.

 10. Rozwijali i wspierali działalność wolontarystyczną.

 

 1. ZADANIA I OBOWIĄZKI PODMIOTÓWREALIZUJĄCYCH PROGRAM

Dyrektor szkoły:

 1. Dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole.

 2. Wspiera finansowo i organizacyjnie  działania profilaktyczne w środowisku szkolnym.

 3. Stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia  tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej.

 4. Kontroluje  wypełnianie  przez uczniów obowiązku szkolnego.

 5. Organizuje szkolenia dla nauczycieli.

 6. Dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły.

Wychowawca klasy:

 1. Opracowuje w oparciu o program wychowawczy szkoły, klasowy plan wychowawczy            (w porozumieniu z uczniami i rodzicami), który przedstawia rodzicom podczas pierwszego spotkania w roku szkolnym.

 2. Ma obowiązek corocznego zapoznania rodziców (na pierwszym zebrania) o obowiązujących             w szkole przepisach i wymaganiach (statut, WSO, program wychowawczy).

 3. Zapoznaje uczniów z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka.

 4. Podejmuje systematyczne wysiłki zmierzające do tworzenia prawidłowej atmosfery w klasie.

 5. Uczestniczy we wszystkich wydarzeniach ważnych dla klasy, np.: imprezy klasowe, wycieczki. Włącza do nich członków zespołu dydaktyczno – wychowawczego (nauczycieli uczących                 w danej klasie) oraz rodziców.

 6. Nadzoruje funkcjonowanie klasy i jej wywiązywanie się z obowiązków wobec szkoły.

 7. Rozwiązuje bieżące problemy – w razie konieczności nawiązuje kontakt z rodzicami lub innymi nauczycielami.

 8. W miarę potrzeby odwiedza wychowanka w jego miejscu zamieszkania (najlepiej w obecności innego nauczyciela lub przedstawiciela Rady Rodziców).

 9. Czuwa nad postępami w nauce i frekwencją ucznia, jest w stałym kontakcie z rodzicami, stara się poznać sytuację pozaszkolną uczniów.

 10. Organizuje zebrania klasowe z rodzicami zgodnie z harmonogramem szkolnym lub z własnej inicjatywy. Informuje na nich o pozytywach widocznych w klasie i wspólnie z rodzicami stara się rozwiązywać powstałe problemy wychowawcze.

 11. Prawidłowo i systematycznie prowadzi dokumentację szkolną.

Nauczyciel:

 1. Motywowanie ucznia do zdobywania wiedzy i umiejętności.

 2. Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej i społecznej poprzez wspólną naukę i pracę.

 3. Budowanie obrazu własnej osoby w oparciu o samoocenę.

 4. Zachęcanie ucznia do aktywności.

 5. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, dokonywania właściwych wyborów oraz wyrażania ocen i sądów w różnych sytuacjach.

 6. Kształtowanie w uczniu pozytywnego myślenia o sobie.

 7. Tworzenie klimatu miłości do rodziny, lokalnego środowiska i Ojczyzny.

Rodzice:

 1. Zapewniają dziecku godne warunki życia i nauki.

 2. Starają się być autorytetami, doradcami i przewodnikami.

 3. Wychowują dziecko w duchu szacunku do rówieśników i dorosłych.

 4. Wpajają poszanowanie mienia publicznego, otaczającej przyrody i dóbr kultury.

 5. Współpracują z nauczycielem w działaniach ukierunkowanych na dobro dziecka.

 6. Systematycznie spotykają się z nauczycielami.

 7. Współorganizują imprezy klasowe i szkolne.

 8. Aktywnie uczestniczą w rozwiązywaniu problemów własnej klasy  i szkolnych.

 9. Kształtują właściwy wizerunek szkoły i nauczyciela.

 10. Starają się, aby dziecko umiało być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.
 1. WZORZEC OSOBOWY UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Uczeń naszej szkoły:

 • jest życzliwy, dostrzega potrzeby drugiego człowieka,

 • udziela pomocy rówieśnikom,

 • szanuje ludzi i respektuje ich prawa,

 • jest tolerancyjny wobec drugiego człowieka;

 • jest odpowiedzialny,

 • potrafi rozwiązywać konflikty,

 • potrafi sobie radzić z trudnymi uczuciami (złość, gniew, strach),

 • jest asertywny,

 • potrafi komunikować się z innymi, dyskutować, bronić i uzasadniać własny punkt widzenia,

 • godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz,

 • kieruje się miłością do Ojczyzny, poszanowaniem dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na kultury Europy i świata,

 • czuje się bezpiecznie w swoim środowisku szkolnym,

 • odróżnia dobro od zła,

 • dba o higienę osobistą, estetykę ubioru, pomieszczeń,

 • może rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, jest kreatywny

 • w pełni przestrzega wypracowanych przez Samorząd Uczniowski oraz określonych              postanowieniami Rady Pedagogicznej norm kultury osobistej:

 • na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, uroczystości szkolne oraz sprawdzian OKE  w klasie szóstej, uczeń przychodzi w stroju apelowym (chłopcy - biała koszula, ewentualnie na to ciemny sweter lub marynarka, spodnie czarne lub granatowe, dziewczęta – biała bluzka, ewentualnie na to   sweter, czarna lub granatowa spódnica lub spodnie);

 • na zajęcia szkolne, uroczystości i dyskoteki uczeń:

- nie farbuje włosów, ma zadbaną fryzurę,

- nie maluje paznokci,

- nie stosuje makijażu,

- nie zakłada kolczyków (dotyczy chłopców),

- nie zakłada kolczyków o niebezpiecznych kształtach oraz innych dodatków do stroju stwarzających zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa (dotyczy dziewcząt),

            - nie nosi wyzywających ubiorów, (zwłaszcza dziewczęta), głębokich dekoltów, odkrytych  

               pleców i brzucha.   Model absolwenta.

Absolwent jest:

 1. aktywny: posiada zainteresowania, pasje jest twórczy, wykazuje się samodzielnością, ciekawy świata,  korzysta z różnych źródeł informacji, wykorzystuje zdobytą wiedzę;

 2. odpowiedzialny: umie samodzielnie rozwiązywać problemy, podejmuje działania i przewiduje ich konsekwencje,

 3. otwarty: potrafi uważnie słuchać, rozmawiaćumie współpracować w grupie, prezentuje swój punkt widzenia i szanuje poglądy innych;

 4. optymistą: pozytywnie patrzy na świat, lubi siebie i innych;

 5. tolerancyjny: szanuje inne rasy i nacje oraz ich poglądy, jest wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka,

 6. świadomy swoich praw i praw innych ludzi: zna swoją wartość, swoje prawa, zna i respektuje prawa innych.

Kryteria efektywności.

 1. Wszyscy  uczniowie naszej szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu.

 2. Wszyscy nauczyciele realizują Program Wychowawczo - Profilaktyczny, a w szczególności nauczyciele  wychowawcy uwzględniają jego treści podczas planowania i realizacji klasowych planów pracy.

 3. Rodzice uczniów znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jego realizacji.

W szkole pamiętamy o tym, aby dawać uczniom zachętę, uczyć się śmiałości, w pełni je aprobować. Uczniowie mogą uczyć się lubić samych siebie. Często słyszą słowa uznania, uczą się stawiać sobie cele. Wychowywani są w poczuciu bezpieczeństwa. Uczą się ufać sobie i innym. Otaczani rzetelnością i uczciwością uczą się, czym jest prawda i sprawiedliwość. Dzieciom, które mają trudności w nauce, potrzebne jest  nasze zrozumienie i wsparcie.
 1. ZADANIA WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNE I FORMY REALIZACJI

 

Zadanie

Forma realizacji


1.  Kształtowanie nawyku rzetelnej pracy:

 • umiejętności planowania       i organizacji nauki oraz

wypoczynku,

 • uczestnictwa w pracy zespołowej, korzystania              z różnych źródeł informacji,

 • dostrzegania i rozwiązywania

problemów,

 • samokontroli i samooceny

efektów pracy,

 • umiejętności wyciągania

wniosków na przyszłość.


 • Realizacja założeń podstawy programowej, dostosowanie programów nauczania do potrzeb i możliwości uczniów, dostosowanie metod pracy i wymagań wg wskazań poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 • Przydzielanie zadań uczniom, pomoc w ich realizacji, omawianie napotkanych trudności, wskazywanie sposobów ich pokonywania, rzetelna ocena efektów.

 • Organizowanie pracy uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych, przedmiotowych i zajęć wyrównawczych.

 • Realizacja celu w ramach godzin z wychowawcą.

 • Wykorzystywanie sytuacji lekcyjnych do realizacji celu.

 • Rozmowy indywidualne z uczniami wykazującymi niechęć do obowiązków.

 • Uczestniczenie w spektaklach i widowiskach.

 • Korzystanie z różnych źródeł informacji – realizacja projektów.

 • Organizacja spotkań z rodzicami.

 • Współpraca z rodzicami, w celu poszukiwania sposobów zachęty dziecka do nauki.
 1. Tworzenie warunków   rozwoju indywidualnych zainteresowań.
 • Prowadzenie zajęć: koło artystyczne,  koło ekologiczne, zajęcia muzyczne – nauka gry na dzwonkach, koło informatyczne, koło szachowe, koło sportowo – taneczne, koło j. angielskiego.

 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia w klasach - indywidualna praca z uczniem wybitnie uzdolnionym - przygotowanie go do konkursu, olimpiady. Organizacja i uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach.
3.  Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa:

 • troska  o bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność za bezpieczeństwo innych,

 • określenie miejsc zagrożeń,

 • rodzaje zagrożeń,

 • prawa  i obowiązki oraz ich przestrzeganie,

 • bezpieczeństwo fizyczne       i psychiczne.


 • Wdrażanie do przestrzegania regulaminów szkolnych.

 • Właściwa organizacja dyżurów nauczycielskich, w celu zachowania bezpieczeństwa   i wdrażania dzieci do przestrzegania określonych zasad zachowania.

 • Realizacja zagadnień programowych z zakresu bezpie-czeństwa w czasie zajęć edukacyjnych: bezpieczeństwo na drodze, w domu, w szkole, podczas użytkowania sprzętów             i urządzeń, podczas pracy i zabawy, w kontaktach z ludźmi.

 • Upowszechnianie zagadnień z zakresu bezpieczeństwa:  gazetki szkolne, plakaty, apele.

 • Opieka wychowawców – pogadanki.

 • Przestrzeganie systemu nagród i kar za zachowanie.

 • Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami.

 • Eksponowanie sposobów i form poszukiwania pomocy         w sytuacjach zagrożenia.

 • Przestrzeganie ogólnie obowiązujących form dobrego zachowania. 1. Kształtowanie postaw obywatelsko- patriotycznych:

 • prawa i obow. człon. rodziny,

 • prawa i obowiązki ucznia,

 • piękno polskiej ziemi,

 • kultura regionów,

 • zwyczaje i obyczaje,

 • patriotyzm.


 • Propagowanie zasad okazywania szacunku do symboli narodowych.

 • Wycieczki:  terenowe, do miejsc kultury, sztuki i historii, krajoznawcze.

 • Uroczystości, imprezy, zabawy  szkolne.

 • Udział w imprezach środowiskowych.

 • Konkursy.

 • Przestrzeganie stroju galowego w czasie uroczystości.


5. Kształtowanie właściwych

zachowań  w stosunku do

zwierząt i otaczającej przyrody.


 • Działania proekologiczne i akcje: Sprzątanie Świata, Dzień

Ziemi, troska o zielone tereny przy szkole.

 • Konkursy o tematyce przyrodniczej i ekologicznej.

 • Wycieczki.

 • Propagowanie sposobów ochrony środowiska naturalnego.


6. Kształtowanie właściwych

nawyków higienicznych:

 • troska o zdrowie,

 • higiena osobista,

 • estetyka ubioru i wyglądu,

 • higiena pracy.


 • Udział szkoły w akcji „Szklanka mleka”, „Warzywa i owoce w szkole”.

 • Realizacja celu w ramach godzin z wychowawcą.

 • Zapewnienie opieki pielęgniarki szkolnej.

 • Fluoryzacja zębów.

 • Prowadzenie ćwiczeń śródlekcyjnych.

 • Zawody sportowe.

 • Konkursy plastyczne, muzyczne.

 • Zapewnienie higienicznych warunków w szkole oraz wdrażanie dzieci do zachowania porządku.

 • Propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnych form

spędzania czasu wolnego: pogadanki, plakaty, propozycje zajęć ruchowych.

 • Kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu substancji psychoaktywnych poprzez pogadanki.


7.  Kształtowanie właściwych

postaw i zachowań:

 • współżycie w grupie,

 • wartości uniwersalne,

 • odpowiedzialność za siebie   i innych,

 • tolerancja, szacunek,

życzliwość,

 • współpraca, aktywność, ciekawość, przedsiębiorczość,

 • zasady savoir - vivru, 

 • unikanie i rozwiązywanie

w sposób ugodowy konfliktów  i problemów,

 • właściwe rozumienie istoty cyberprzemocy.

 • Realizacja celu w ramach godzin z wychowawcą.

 • Wykorzystywanie sytuacji lekcyjnych, pozalekcyjnych, treści

edukacyjnych, lektur, filmów do dyskusji i eksponowania

wartości, postaw i zachowań społecznie pożądanych.

 • Eksponowanie i wdrażanie uczniów do przestrzegania Statutu

Szkoły i regulaminów szkolnych.

 • Włączanie uczniów do aktywności w ramach pracy Samorządu Uczniowskiego.

 • Udział w uroczystościach klasowych i szkolnych.

 • Przestrzeganie zasad oceniania osiągnięć edukacyjnych          i zachowania (stosowanie również samooceny ucznia).

 • Stwarzanie uczniom możliwości do realizacji własnych

pomysłów, współpracy, aktywności i odpowiedzialności –

przydzielanie ról, zadań (organizacja życia w klasie,

organizacje szkolne, uroczystości, akcje).

 • Przestrzeganie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu, ujawniania danych osobowych.


 1. Profilaktyka uzależnień

 • Środki i substancje psychoaktywne

 • Agresja, przemoc psychiczna, zachowanie dyskryminacyjne, cyberprzemoc

 • Postawy wobec zagrożeń cywilizacyjnych


 • Diagnoza środowiska ucznia.

 • Wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli w wiedzę o uzależnieniach i możliwościach szukania pomocy w sytuacji sięgania po  narkotyki, dopalacze, alkohol, nikotynę.

 • Konkursy wiedzy na temat używek dla uczniów,
  gazetki ścienne.

 • Bieżące informowanie rodziców/prawnych opiekunów o widocznej zmianie w zachowaniu dziecka, o swoich sugestiach i spostrzeżeniach.

 • Systematyczna edukacja uczniów w zakresie radzenia sobie z własnymi trudnymi uczuciami oraz w zakresie ochrony przed agresją, przemocą.

 • Zapoznanie uczniów ze zbiorem zasad i norm obowiązujących w szkole.

 • Stała współpraca z pracownikami szkoły w zakresie zaobserwowanych  negatywnych zachowań uczniów.

 • Reagowanie na wszystkie niepożądane zachowania ucznia.

 • Spotkania z przedstawicielami Policji dotyczące odpowiedzialności nieletnich.

 • Propagowanie wiadomości dotyczących zagrożeń cywilizacyjnych (terroryzm, głód, choroby), jak sobie radzić   i gdzie szukać pomocy.

 • Omawianie zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu, ujawnienia danych osobowych.


 1. Eliminowanie napięć psychicznych spowodowa-nych niepowodzeniami szkolnymi oraz trudnościami w kontaktach z rówieśnika-mi, zwłaszcza u dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.


 • Organizacja zajęć dydaktyczno –wyrównawczych, zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych.

 • Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Kłecku.


 1. Pomoc rodzicom, nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 1. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.


 • Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole  i poza nią.

 • Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem.

 • Konsultacje dla rodziców.

 • Zapoznanie rodziców z Konwencją o Prawach Dziecka, Statutem Szkoły i regulaminami, programami.

 • Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania niebezpiecznych środków i substancji, a także norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego poprzez uczestnictwo  formach doskonalenia: kursach, szkoleniach.

6. Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom, nauczycielom, opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych poprzez spotkania ze specjalistami.


 • Ochrona ofiar przemocy: rozmowa z uczniem, konsultacje z rodzicami, w razie konieczności wszczęcie procedury „Niebieskiej karty”.


 1. Integrowanie działań wychowawczych szkoły i rodziny.


 • Spotkania rodziców z wychowawcami na zebraniach i indywidualne konsultacje.

 • Udział rodziców w organizowanych przez szkołę uroczystościach i imprezach szkolnych.

 

 1. RAMOWY KALENDARZ IMPREZ W NASZEJ SZKOLE

Miesiąc

Rodzaj imprezy

wrzesień

Sprzątanie świata

Pożegnanie lata – Święto pieczonego ziemniaka

Dzień Chłopca

październik

Pasowanie na ucznia

Dzień Edukacji Narodowej

Porządkowanie zaniedbanych grobów

listopad

Święto Niepodległości

Andrzejki

grudzień

Mikołajki

Tradycje Bożonarodzeniowe: jasełka, klasowe spotkania opłatkowe, szkolne spotkanie wigilijne.

styczeń

Dzień Babci i Dziadka.

Bal karnawałowy.

luty

Walentynki.

marzec

Dzień Kobiet.

Powitanie wiosny – przedstawienie ekologiczne.

kwiecień

Dzień Ziemi.

Rajd pod hasłem „W poszukiwaniu zdrowia”.

Misterium Męki Pańskiej.

maj

Dzień flagi

Święto Konstytucji

czerwiec

Dzień Dziecka.

Festyn rodzinny.

Pożegnanie absolwentów.

 

 1. UWAGI KOŃCOWE

Ewaluacja programu.

Przebieg pracy wychowawczo - profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji i ocenie.  Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli służą doskonaleniu pracy i stanowią podstawę do planowania zamierzeń wychowawczych w kolejnym roku szkolnym.

Program wychowawczy jest dokumentem otwartym.

Rada Rodziców we współpracy z Radą Pedagogiczną, dyrektorem, Samorządem Uczniowskim może dokonywać zmian i uzupełnień w Programie wychowawczym szkoły.